Ansvar Turien MVO Beleid MVO team

Wat wij verstaan onder MVO?

Wanneer is er sprake van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Veelal zal deze vraag op intuïtieve wijze worden beantwoord. Als het imago van de onderneming oké is, de onderneming iets goeds of positiefs doet en zich hiermee profileert lijkt er al snel sprake te zijn van MVO. Maar is dat daadwerkelijk het geval en is dit dan voldoende? Voldoende om het MVO te mogen noemen? En belangrijker nog, worden alle mogelijkheden en kansen van MVO op zodanige wijze benut dat het maximaal bijdraagt aan het belang van de organisatie zelf en aan de belangen van haar stakeholders?

Ons MVO-beleid is gebaseerd op de volgende internationale standaarden:

  • Het UN Global Compact.
  • De UN Principles for Responsible Invenstment (PRI).
  • De UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s).
  • De OESE-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (OESO-richtlijnen).
  • Het Parijsakkoord.

Hiervan vormen de eerste vier het beleidskader van het door het Verbond van Verzekeraars namens de aangesloten verzekeraars onderschreven IMVO-Convenant (Convenant internationaal verantwoord beleggen). Dit convenant richt zich op het voeren van een verantwoord beleggingsbeleid door verzekeraars. Het gaat hierbij om het zoveel mogelijk voorkomen, beperken en zo nodig herstellen van eventuele negatieve impact op mens, dier en milieu. Dit convenant bevat de afspraken van de partijen op het gebied van beleggingen. Wij onderschrijven dit convenant maar houden ons qua beleggingsbeleid ook zoveel mogelijk aan de gemaakte afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Deze standaarden vormen bovendien voor ons de leidraad bij het vormgeven van onze verzekeringen en ons interne beleid. Een voorwaarde hierbij is wel dat dit relevant, haalbaar, toepasbaar en realiseerbaar is. Dit is een stapsgewijs proces waar wij continu aan werken. Waar binnen onze bedrijfsvoering, organisatie en in onze keten verdergaand MVO-beleid gewenst is en implementeerbaar en waar biedt dit geen of te weinig toegevoegde waarde?
Om de mogelijkheden én onze wensen op MVO-gebied goed in kaart te brengen hebben we onze bedrijfsvoering verdeeld in vier logische blokken om hier vervolgens apart mee aan de slag te gaan.

De vier blokken zijn:
1. De verzekeringen
2. De beleggingen
3. De interne bedrijfsvoering
4. De samenwerkingen

Onze focus?

Wij denken dat wij als Nederlandse schadeverzekeraar/assuradeur de meeste impact hebben als we ons binnen ons MVO-beleid focussen op de deelgebieden klimaatverandering en duurzame energie. Deze hebben namelijk de meeste raakvlakken met de diensten die wij leveren; het verzekeren van risico’s, het herstellen van schade en het ontzorgen van onze klanten.

Door het geven van goede voorlichting over schadepreventie, het aanbieden van verzekeringen die aansluiten bij een duurzame levensstijl of het bezitten van duurzame middelen. Ook met duurzaam schadeherstel kunnen we echt verschil maken. Daarmee zijn niet alleen onze klanten maar ook het klimaat en het milieu gebaat. Om sommige van deze concepten vorm te kunnen geven werken we  samen met milieu- en natuurbeheerorganisaties. Natuurbehoud, biodiversiteit en dierenwelzijn zijn in onze beleving eveneens belangrijke aspecten en doordat deze in het verlengde van onze twee primaire doelstellingen liggen nemen we deze ook mee om ons op te focussen:

Het mes snijdt aan twee kanten:

De huidige mondiale klimaatverandering heeft voor ons als verzekeraar een flinke toename van schades als gevolg en vormt daarmee op langere termijn een directe bedreiging. Uiteraard realiseren wij ons dat ons handelen mondiaal gezien een druppel op een gloeiende plaat is en daardoor nagenoeg geen direct aantoonbaar effect zal hebben op onze resultaten. Belangrijker vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid nemen en onze verzekerden handvaten geven om zich duurzaam te kunnen verzekeren. Daarnaast hopen we samen met andere verzekeraars die duurzaam verzekeren omarmen een voorbeeld te zijn voor andere branchegenoten zodat we als branche echt het verschil kunnen maken.

Schema implementatie duurzaamheid:

Waarom MVO?

De samenleving verwacht steeds meer dat bedrijven als AnsvarIdéa en Turien & Co. zich maatschappelijk verantwoord gedragen, zo min mogelijk schade aanrichten en waar mogelijk een reële bijdrage leveren aan diezelfde samenleving.

Deze verwachtingen zijn terecht en worden door AnsvarIdéa en Turien & Co. ook als zodanig ervaren. Als organisatie en ook als medewerkers van onze organisatie zijn we immers onderdeel van diezelfde samenleving. Het zou dus niet kloppen als we wel onze eisen stellen richting die samenleving maar geen rol voor onszelf zien weggelegd om hieraan op reële wijze bij te dragen. Vanuit die gedachte zijn we vanaf eind 2017 begonnen met een herijking en opschaling naar een aanzienlijk hoger niveau van ons MVO-beleid.

Hoewel we goed op weg zijn realiseren we ons dat dit een proces is met een open einde en dat wat voor nu voldoet, morgen wellicht alweer achterhaald kan zijn. Ons MVO-beleid zal steeds verder ingebed worden in de bedrijfsvoering en zal mede als gevolg van gewijzigde inzichten, op onderdelen constant aangepast moet worden. Dit is ook logisch, AnsvarIdéa en Turien & Co. zijn lerende organisaties, bestaande uit lerende mensen en opererend in een veranderende samenleving.

Lees meer

Waarom willen AnsvarIdéa en Turien & Co. het MVO-beleid naar een hoger niveau tillen? De belangrijkste beweegredenen zijn:

1. Intrinsieke motivatie

Wij zijn onderdeel van de samenleving. We wonen, leven, recreëren, reizen en werken er. Natuurlijk willen we als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen. Omdat we hier gelukkigere mensen van worden. Omdat we trots willen zijn op ons bedrijf, onze collega’s en onszelf.

2. Omdat het nodig is.

Diverse mondiale problemen zoals de opwarming van de aarde, Noord-/Zuidproblematiek, bevolkingsgroei en ecologische ontwrichting zijn niet oplosbaar zonder actieve rol van het bedrijfsleven. Om die reden nemen steeds meer bedrijven, waaronder AnsvarIdéa en Turien & Co. hun verantwoordelijkheid. Als verzekeringsbedrijf voelen wij deze verantwoordelijkheid in het bijzonder; als sector betalen we immers voor een belangrijk deel de schade van een niet duurzaam ingerichte samenleving middels schade-uitkeringen

3. Omdat het van ons verwacht wordt.

Onze stakeholders stellen in toenemende mate eisen aan hoe wij invulling geven aan ons MVO-beleid. Om hieraan te kunnen blijven voldoen kiezen wij er bij voorkeur voor om op dit vlak een voorloper te zijn in vergelijking tot onze branchegenoten. Niet zozeer om koste wat kost voorloper te willen zijn, maar omdat wij denken dat we zo meer maatschappelijke impact realiseren en dit bovendien tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing voor ons zelf zal leiden.

4. Omdat wij denken dat het commerciële kansen biedt.

‘Duurzaamheid’ is voor een steeds groter deel van de markt een item waar zij naast andere items zoals ‘prijs’, ’voorwaarden’, ’bereikbaarheid’ etc. op selecteert bij het kiezen waar men zich wil verzekeren. In tegenstelling tot de Nederlandse bancaire sector zijn er in de verzekeringssector nagenoeg nog geen marktpartijen die zich op deze doelgroep richten en die zich op duurzaamheidsvlak voldoende onderscheiden voor deze doelgroep.

5. Omdat wij denken dat er qua interne bedrijfsvoering te winnen en te besparen valt.

Onderdeel van het MVO-beleid is het verlagen van de benodigde materialen en energie en het verkleinen van de hoeveelheid afval en daarmee de afvalverwerkingskosten. Daarnaast denken wij dat een duurzame bedrijfsvoering kan bijdragen aan een beter werkklimaat met hierdoor minder verzuim, meer werkplezier en een hogere arbeidsproductiviteit.

Femke Bakker & Peter van Geijtenbeek

Paul Burger

Björn Jalving

“Uiteindelijk heb je elkaar nodig. Dat geldt heel dichtbij, maar ook op mondiaal niveau.”

Peter van Geijtenbeek

Algemeen Directeur