Situatie in 2022

Sinds 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd voor de eerstkomende jaren. Om dit te concretiseren hebben we vier ‘logische’ hoofdprojecten benoemd om van daaruit op een weloverwogen manier de verduurzaming van onze producten en onze bedrijfsvoering naar een nog hoger niveau te tillen: verantwoord verzekeren, verantwoord beleggen de interne bedrijfsvoering en samenwerkingen. Op deze pagina doen we verslag van de verduurzaming van onze interne organisatie en van onze samenwerkingsverbanden.

Personeelsbeleid

Voor het personeelsbeleid lag, in lijn met het duurzaamheidsbeleid, de focus in 2019 en 2020 op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het werkvermogen van onze medewerkers is in kaart gebracht en aan de hand hiervan worden initiatieven opgezet om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is GoodHabitz, een online leeromgeving waar medewerkers naar eigen inzicht en interesse kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is ons verzuimbeleid gericht op vroege signalering en preventieve hulpverlening.

Vanaf 2021 wordt voor alle medewerkers de mogelijkheid tot het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan geïntroduceerd en kunnen medewerkers deelnemen aan een preventief medisch onderzoek. Bijzonder is ook dat onze medewerkers voorheen verplichte vrije dagen, zoals Kerst of Hemelvaart, mogen ruilen met andere vrije dagen die passen bij hun eigen geloofs- of levensovertuiging. Deze vrijheid is een positief stapje op het gebied van inclusiviteit, tolerantie en vrijheid en ook een signaal dat wij diversiteit, zowel in de samenleving als in ons bedrijf, belangrijk vinden en omarmen.

Ons personeelsbestand

De organisatie doet jaarlijks een periodieke meting om ons personeelsbestand in kaart te brengen. Over boekjaar 2022 bestaat het totale personeelsbestand van de gehele organisatie uit 346 medewerkers, zoals gemeten op 31-12-22. Aan het begin van 2022 (01-01-22) telde de organisatie 312 medewerkers, wat inhoudt dat het personeelsbestand met 10,9% is toegenomen over 2022. Ten behoeve van het uitrekenen van het personeelsverloop is de gemiddelde hoeveelheid personeel 329 medewerkers in 2022. Het gehele management en de directie van de organisatie is vanuit Nederland aangetrokken.

Binnen de gehele organisatie zijn er 301 (87,0% van het totaal) medewerkers met een vast contract en 45 (13,0% van het totaal) medewerkers met een tijdelijk contract in dienst. Hierbij zijn alle medewerkers woonachtig in Nederland.

Binnen de gehele organisatie zijn er 124 (35,8% van het totaal) medewerkers in dienst met een full-time contract, en 222 (64,2% van het totaal) medewerkers met een parttime contract. Zowel medewerkers met een fulltime als een parttime contract worden gelijk behandeld. binnen de organisatie zijn er respectievelijk 87 en 58 (60,0% en 40,0% van het mannelijke totaal) mannelijke werknemers in respectievelijk full- en parttime dienstverband. In vergelijking zijn er respectievelijk 37 en 164 (18,4% en 81,6% van het vrouwelijke totaal) vrouwelijke medewerkers in dienstverband.

Over boekjaar 2022 zijn er voor de gehele organisatie 53 nieuwe werknemers verwelkomd, deze hoeveelheid is onderverdeeld in 18 mannen en 35 vrouwen. In vergelijking zijn er over de gehele organisatie is de samenwerking met 19 medewerkers beëindigd, deze hoeveelheid is onderverdeeld in 8 mannen en 11 vrouwen. Het personeelsverloop binnen de gehele organisatie is berekend door het aantal vertrekkende medewerkers te delen door het gemiddeld aantal medewerkers. Dit leidt tot een personeelsverloop van 5,8% voor de gehele organisatie in boekjaar 2022.

CO2 Emissies 2021

Voor het beperken van gemiddelde mondiale temperatuurstijgingen legt het Akkoord van Parijs nadruk op emissies, waarbij de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door menselijke activiteiten de belangrijkste bijdrager is. Voor Turien & Co. Holding is het in relatie tot het Akkoord van Parijs relevant dat de emissies van diens (in-)directe activiteiten en die van de economische waardeketen proportioneel in kaart worden gebracht en worden verminderd.

Om onderscheid te maken tussen de emissies als gevolg van directe bedrijfsactiviteiten en die van de bredere bedrijfsketen worden de termen Scope 1, 2 en 3 gebruikt (Greenhouse Gas Protocol). Hierbij omvat Scope 1 de emissies als direct gevolg van de bedrijfsactiviteiten (e.g. door het wagenpark en door het verwarmen van faciliteiten), omvat Scope 2 de indirecte bedrijfsemissies die voor de organisatie worden gemaakt (e.g. door de opwekking van elektra door de energieleverancier) en omvat Scope 3 de emissies gemaakt door andere organisaties in de economische waardeketen waarmee de organisatie zelf indirect mee te maken heeft (e.g. door de productie van ingekochte materialen). Hoog over houdt dit in dat Scope 1 en 2 de emissies zijn waarvan de organisatie controle over heeft en zijn de emissies onder Scope 3 het gevolg van bedrijfsactiviteiten waarover de organisatie geen controle heeft.

Voor AnsvarIdéa en Turien & Co. vallen de emissies door de verbranding van aardgas (verwarming) en die van het wagenpark onder Scope 1. Onder Scope 2 vallen de indirecte emissies als gevolg van het elektraverbruik, stadswarmte en afvalverwerking.

 

Tabel: Emissie bedrijfsvoering Turien & Co.
Scope 1 Emissiebron Omvang Eenheid Emissie (kg CO2)
Gasverbruik 34.835 62.180
Wagenpark, diesel 13.923 Km 2.785
Wagenpark, benzine 90.590 Km 16.306
Wagenpark, elektrisch (mix) 239.270 Km 19.142
Wagenpark, hybride (diesel/benzine) 61.428 Km 9.214
Totaal scope 1 109.627
Scope 2 Electraverbruik 484.630 KwH 0
Stadswarmte gebruik 0 GJ 0
Vliegreizen 0 Km 0
Restafval (2021) 4000 Kg 2.436
Vertrouwelijk papier (2021) 10.000 Kg 0
Totaal scope 2 2.436
Turien & Co. Totaal scope 1 en 2 voor Turien & Co. 112.063
Turien Holding B.V. Totaal scope 1 & 2 voor Turien Holding B.V. 131.718

 

Emissie bedrijfsvoering AnsvarIdéa. 
Scope 1 Emissiebron Omvang Eenheid Emissie (kg CO2)
  Gasverbruik 0 0
  Wagenpark, diesel 0 Km 0
  Wagenpark, benzine 12.393 Km 2.231
  Wagenpark, elektrisch (mix) 105.519 Km 8.442
  Wagenpark, hybride (diesel/benzine) 0 Km 0
  Totaal scope 1 10.672
Scope 2 Electraverbruik (gemodelleerd) 79.955 KwH 0
  Stadswarmte gebruik (gemodelleerd) 182 GJ 6.547
  Vliegreizen 0 Km 0
  Restafval (2021) 4000 Kg 2.436
  Vertrouwelijk papier (2021) 7911 Kg 0
  Totaal scope 2 8.983
Turien & Co. Totaal scope 1 en 2 voor Turien & Co. 19.655
Turien Holding B.V. Totaal scope 1 & 2 voor Turien Holding B.V. 131.718

 

Via de energieleverancier Greenchoice is het gas bosgecompenseerd, wat betekent dat de CO2 emissie door Turien & Co. onder Scope 1 valt en door de leverancier gecompenseerd behoort te zijn. Het totaal van 132 ton emissie maakt 0,401 ton CO2-equivalent per medewerker (op basis van 329 medewerkers) voor de organisatie in 2022.

In voorgaande jaren waren de emissies van de organisatie 134 (2021), 186 (2020), 235 (2019), 254  (2018) en 251 (2017) ton CO2eq. In 2021 was de gemiddelde emissie per medewerker voor de organisatie 0,5-0,8 ton CO2eq. Vergelijkbaar met voorgaande jaren laten de emissies van de organisaties een negatieve trend zien waarbij er gemiddeld jaarlijks een emissie van ca. -10% op te merken valt. Deze trend is ondanks het groeiende personeelsbestand. De verklaring voor deze daling wordt gekoppeld aan het informele beleid van de organisatie waarbij het wagenpark systematisch wordt geëlektrificeerd en de apparaten en verlichting van de faciliteiten worden verduurzaamd op een natuurlijk moment.

Historisch overzicht bedrijfsemissies in ton CO2-equivalent voor Turien Holding B.V. Hierbij zijn de emissies tot en met 2020 niet uitgesplitst over Scope 1 en 2.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Scope 1 (Turien & Co.) 99,5 109,6
Scope 2 (Turien & Co.) 18,0 2,4
Totaal Turien & Co. 197 207 195 148 117,5 112
Scope 1 (AnsvarIdéa) 6,8 10,7
Scope 2 (AnsvarIdéa) 10,0 9,0
Totaal AnsvarIdéa 54 47 40 38 16,8 19,7
Totaal Turien Holding B.V. 251 254 235 186 134,3 131,7

 

Heraanplant van oerwoud, samen met het ITF.

In 2022 hebben we voor het compenseren van onze 169 ton CO2-uitstoot (scope 1 en scope 2) uit 2021 Er wederom voor gekozen  hetgekozen het International Tree Fund (ITF) de opdracht te geven oerwoud te laten heraanplanten.

Het ITF is een kleine Nederlandse stichting die volledig draait op actieve en deskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers declareren alleen hun gemaakte onkosten. Het ITF heeft de Anbi-status. In Costa Rica werkt het ITF samen met de lokale coöperatie Arbofilia.

Op deze foto is goed het verschil te zien tussen het originele oerwoud (links) en de kaalslag (rechts) die de landbouw hier teweeg gebracht heeft.

Miguel Soto Cruz, beheerder boomaanplant Arbofilia, Costa Rica.

Het Carara National Park is één van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Door grootschalige ontbossing zijn veel plant- en diersoorten verdwenen. Het regenwoud van Carare is het leefgebied van jaguars en gekleurde ara’s. In de mangrovebossen bij de kust vind je grote krokodillen. De hogere delen van het gebied, ook wel het Turrubares-gebergte genoemd, zijn bedekt met tropische nevelwouden. Vroeger bestond er een directe verbinding tussen deze gebieden. Van 1950 tot 1970 werden grote delen van dit gebied ontbost om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Maar liefst 90 procent van het oorspronkelijke regenwoud verdween hierdoor. Wat overbleef was een versnipperd gebied van bos, verwilderde weidegronden en gedegradeerde landbouwgronden.

In 1999 sloegen het International Tree Fund (ITF) en Arbofilia, een lokale natuurbeschermingsorganisatie, de handen ineen voor herbebossing van het gebied. Het doel was het creëren van een ‘Carara Ecological Corridor’ (CEC) om zo het regenwoud van Carara, de nevelwouden en de mangrovebossen weer met elkaar te verbinden. Inmiddels is 65 hectare bos hersteld en zijn verschillende diersoorten teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen. De bomen die twintig jaar geleden zijn geplant, zijn inmiddels tien meter of hoger en de waterhuishouding in het gebied is hersteld. Daar waar vroeger in het droge seizoen de bronnen droogvielen, is er nu het hele jaar door weer vers water beschikbaar.

Verminderen verbruik grondstoffen

In 2019 is Turien & Co. overgaan tot digitale verzending van documenten in plaats van deze per fysieke post te verzenden. In 2021 en 2022 zijn we daarmee doorgegaan en hebben we dit verder uitgebreid. Eind 2020 hebben we om de verzekerden van Turien & Co. hiertoe aan te sporen voor elke verzekerde die hiertoe overging beloond met het planten van een boom in Limburg of Noord Holland. Halverwege 2022 was de digitale postverzending gestegen naar al meer dan 40 procent.

Sponsoring in 2022

Naast de hierboven genoemde heraanplant van oerwoud in Costa Rica en boomaanplant in Limburg en Noord Holland hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. In 2021 ook nog andere maatschappelijke initiatieven en doelen ondersteund. De grootste hiervan zijn:

“Sponsoring van de brandwondenstichting, logisch toch?”

AnsvarIdéa en Turien & Co. Assuradeuren weten als brandverzekeraar hoeveel impact een brand kan hebben. Natuurlijk, wij proberen een klant na een brand zo goed mogelijk te helpen, maar dit komt in de praktijk toch neer op ontlasten en financieel schadeloosstellen. Uiteraard is dat belangrijk en fijn om te mogen doen, maar het valt in het niets met het leed dat een brand teweegbrengt als er mensen gewond raken of komen te overlijden. Daarom ondersteunen wij de Brandwondenstichting al enkele jaren met een jaarlijkse gift van € 25.000, 

 

Fair Cobalt Alliance

AnsvarIdéa heeft zich als eerste, niet in de kobaltketen actieve bedrijf aangesloten bij de Fair Cobalt Alliance.

Wij zijn als één van de Nederlandse marktleiders van het verzekeren van elektrische auto’s (EV’s) bezorgd over de wijze waarop kobalt momenteel gewonnen wordt. Kobalt zit als essentiële grondstof in de batterijen van EV’s. Ongeveer 70% van de wereldwijde productie wordt gedolven in de Democratische Republiek Congo (DRC) in grote, geïndustrialiseerde mijnen. Ongeveer een kwart van de Congolese kobalt komt uit kleine, onofficiële mijnen die door de arme, lokale bevolking geëxploiteerd worden. Zo een 90%van de lokale arbeiders in de mijnbouw werken in deze kleinere mijnen. Beide vormen van mijnbouw hebben terplekke veel negatieve impact op het milieu en de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Bij de kleinere, niet officiële mijnen is er bovendien sprake van zeer onveilige werkomstandigheden, uitbuiting, kinderarbeid en nog heftigere milieuverontreiniging.  

De Impact Facility (FC), een Engelse NGO, gericht op het helpen van mijnbouwgemeenschappen, heeft in 2020 samen met bedrijven die behoefte hebben aan eerlijke kobalt de Fair Cobalt Alliance opgericht.

De in Nederland gevestigde Fairphone (fabricage duurzame smartphones) en producent van lichtbronnen Signify (voorheen onderdeel van Philips) waren medeoprichters.

Om de omstandigheden in DRC te verbeteren werkt FCA  lokaal aan het verbeteren van de omstandigheden in deze kleinere mijnen door de mijnen veiliger, de werkomstandigheden eerlijker en het milieu schoner te maken. Omdat de FCA voorziet dat er op termijn mede als gevolg van recycling minder vraag zal zijn naar gedolven kobalt richt men zich ook op het opleiden van jongeren. Hierdoor hoopt FCA te bereiken dat de bevolking als de vraag naar kobalt afneemt op een andere wijze inkomsten kan genereren.

Inmiddels hebben ook partijen als Tesla, Volvo en Glencore dit initiatief omarmd en recent hebben Unicef en Safe the Children zich hierbij aangesloten. De Nederlandse overheid is de grootste subsidiegever.

Dat het bedrijfsleven samen met Ngo’s, gesteund door de overheid, een dergelijk initiatief ontplooit vinden wij zeer uniek. De doelstellingen van dit initiatief ondersteunt AnsvarIdéa als verzekeraar van de EV’s graag. Als eerste bedrijfsmatige lid dat niet zelf actief is in de suplychain van kobalt, ondersteunen wij de FCA met een jaarlijkse lidmaatschap fee van € 15.000 Daarnaast helpen we graag mee om in Nederland de bewustwording van de misstanden in Congo ter vergroten.

We realiseren ons terdege dat dit een zeer risicovol project is met een hoog afbreukrisico. De republiek Congo is uiterst moeilijk bereisbaar en zeer onveilig. De politieke situatie is instabiel, er is sprake van veel corruptie en heftige criminaliteit. Bovendien is het één van de armste landen ter wereld.

 

Fryske Gea en IUCN Nederland

AnsvarIdéa steunt natuurherstel via “Ondernemers voor Natuurfonds” van IUCN NL met een donatie van 18.000 euro vorig jaar aan het IUCN NL Ondernemers voor Natuurfonds, draagt de Nederlandse verzekeraar AnsvarIdéa bij aan natuurherstel in het Friese veenweidelandschap. Hiermee wordt Ondernemers voor Natuur gelanceerd. IUCN NL (Lees meer) is een internationale natuurorganisatie die opereert vanuit Amsterdam. Ze maken onderdeel uit van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming.

IUCN NL startte in 2020 met AnsvarIdéa een pilot voor haar “Ondernemers voor Natuurfonds”. Met dit fonds steunt IUCN NL natuurherstelmaatregelen in Nederland of in het buitenland die bijdragen aan een robuust natuurnetwerk waarin kwetsbare flora en fauna kunnen floreren. De eerste donatie in het fonds van € 18.000, – is van AnsvarIdéa en gaat naar een project in het veenweidelandschap van Fryslân. Met deze bijdrage kan de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea de waterhuishouding op It Eilân East herstellen. It Eilân East is een eiland in het veenweidelandschap rondom het natuurgebied De Alde Feanen.

It Eilân-East doet in het voorjaar dienst als weidevogelbroedgebied en in de winter als foerageerplaats voor ganzen. Daarnaast fungeert het gebied bij extreem hoog boezempeil als calamiteitenpolder. In 2012 werd de polder voor het eerst met dat doel ingezet en de verwachting is dat het steeds vaker het geval zal zijn door klimaatverandering. Voor het goed kunnen functioneren als weidevogelgebied is het belangrijk dat in de juiste periode een hoog waterpeil gevoerd wordt.

De greppelstructuur op It Eilân-East is belangrijk om in het voorjaar, het grasland goed nat te houden. Weidevogels hebben dat nodig voor hun veiligheid en een rijke voedselvoorziening voor hun jongen. Bovendien zorgt een zogenaamde ‘greppelplas-dras’ voor minder CO2-uitstoot. Na het broedseizoen dienen de graslanden weer vlot af te wateren om het land te kunnen maaien en beweiden. Kortom greppels hebben jaarrond een zeer belangrijke functie. Met deze bijdrage kunnen ze onder andere nieuwe greppelbuizen aanleggen en een aantal duikers vervangen om betere aan- en afvoer van water te bevorderen.

 

Meer weten over dit project? Lees meer via deze link

Met deze donatie ondersteunen we nu ook natuurherstel en behoud van het landschap in een gebied dicht bij huis. Het project dient gelijktijdig meerdere relevante maatschappelijke doelen – versterking van natuurwaarden, behoud van cultuurhistorisch landschap en klimaatbuffering. Een andere belangrijke reden om dit project te ondersteunen is dat we hiermee ervaring opdoen met vermindering van CO2-uitstoot door veenweidegebieden anders te gebruiken en te beheren. We willen als de effecten goed zijn deze vorm in de toekomst waarschijnlijk gaan gebruiken om onze CO2-uitstoot te compenseren.

INSVER

Het Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche (INSVER),  is in 2022 opgericht met als doel om de houding en het gedrag van de verzekeringsbranche te beïnvloeden, zodat de verzekeringsbranche sneller en beter verduurzaamt en hierdoor een impactvolle bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving kan leveren. Zij richt zich op verzekeraars, intermediairs, schadeherstelbedrijven en alle overige partijen werkzaam in de branche. Omdat wij de noodzaak van dit initiatief zo sterk en relevant vinden hebben wij eind 2021 toegezegd dat wij hen voor de opstart van het instituut met een financiële bijdrage van EUR 25.000 ondersteunen.

INSVER wil de verduurzaming in de verzekeringsbranche versnellen. Om zo, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, een substantiële bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, duurzame samenleving. Samen, met en voor elkaar in de verzekeringsbranche.

INSVER is een platform, een kenniscentrum en een ontmoetingsplaats voor iedereen in de verzekeringsbranche.

INSVER ondersteunt daarin. Door kennis en informatie te leveren, ervaringen en best practices met elkaar te delen en door allerlei praktische tools en formats te verstrekken.

De duurzame ontwikkelingsdoelen Sustainable Development Goals (SDG’s van de Verenigde Naties) zijn de leidraad in hun handelen.

Deze funding is nodig om 2 medewerkers in de Stichting aan te stellen die de doelstellingen verder uitwerken in concrete acties en content. In die eerste 2 jaar kan INSVER dan ook werken aan een verdienmodel waarmee langdurige financiële support van verzekeraars (grotendeels) achterwege kan blijven.

Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WWF-NL)

Eind 2021 is AnsvarIdéa een driejarige schenkingsovereenkomst aangegaan met het Wereld Natuur Fonds. De jaarlijkse schenking van € 15.000, – is vrij besteedbaar en kan door het Wereld Natuurfonds worden ingezet voor de realisatie van haar broodnodige natuurbeschermingsprojecten.