Verantwoord beleggen

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. werd in 1967 opgericht als een 100% dochteronderneming van de Zweedse verzekeraar Ansvar. ‘Ansvar’ is het Zweedse woord voor ‘verantwoordelijkheid’. Ansvar Zweden is in de dertiger jaren van de vorige eeuw opgericht op initiatief van het geheelonthoudersverbond van Motorrijtuigen-bestuurders.

 Het adagium van ‘alcoholvrij’ heeft de onderneming in de decennia van maatschappelijke ontzuiling bij het christelijk gedachtegoed gebracht. Vanuit die positie was in een bredere context de duurzaamheid omarmd, maar niet verder uitgewerkt of tot uiting in het beleid gekomen, anders dan keuzes in het beleggingsbeleid.

(Telegraaf 29 maart 1968)

Herijking van ons beleggingsbeleid

Vanaf 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd en uiteraard had dit ook consequenties voor het beleggingsbeleid.

In datzelfde jaar heeft bovendien het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland namens de aangesloten verzekeraars, tezamen met maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid het IMVO-convenant getekend. Dit convenant (internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen) heeft als doel dat de verzekeringssector maatschappelijk verantwoorder gaat beleggen om zo mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. Dit convenant bevat de afspraken van de partijen op het gebied van beleggingen. Vanuit de convenant word hiervoor verwezen naar de volgende internationale standaarden:

Het UN Global Compact

De UN Principles for Responsible Invenstment (PRI)

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s)

De OESE-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (OESO-richtlijnen)

Als Verbondslid onderschrijven wij impliciet deze convenant en zorgen wij ervoor dat onze beleggingen stapsgewijs over het afgesproken tijdspad van vijf jaar aan alle uitganspunten van de convenant voldoen.

Per 2021 hebben wij ook in ons beleggingsbeleid opgenomen dat we onze beleggingen gaan toetsen op basis van de afspraken zoals die zijn gemaakt ik het Parijsklimaatakkoord en dat we er naar streven om middels onze beleggingen een positieve bijdrage te leveren aan de realisatie van dit akkoord.

Binnen dit hernieuwde beleggingsbeleid streven wij naar een goed en veilig financieel rendement maar willen we eveneens een beter en breder maatschappelijk rendement behalen. Breder, in de zin dat we vanuit een breder en ook meer eigentijds perspectief invulling willen geven aan het te behalen maatschappelijk rendement.

Onze externe vermogensbeheerder, Lombard Odier
Als kleinere verzekeraar en belegger is het effectiever en efficiënter om het beheer van de beleggingen uit te besteden aan een professionele externe vermogensbeheerder. In ons geval is deze externe vermogensbeheerder Lombard Odier (LO).  Deze Zwitserse vermogensbeheerder is onder meer gespecialiseerd in vermogensbeheer voor stichtingen, religieuze organisaties en institutionele instellingen. Wereldwijd heeft LO ongeveer 288 miljard euro onder beheer en is vertegenwoordigd in 14 landen.

Best in class-principe
Om onze beleggingen in bedrijven op deze SDG’s te toetsen worden ze door LO gemeten op basis van 115 datapoints op basis van de ESG-methodiek, aangevuld met de zogenaamde CAR-methodiek (Consciousness, Action en Result).

ESG staat voor Environmental, Social & Governance en houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van onze deelnemingen in bedrijven.

Op basis van de CAR-methodologie worden bedrijven die goed scoren op basis van de behaalde ESG-resultaten overwogen en bedrijven die slecht scoren onderwogen in onze beleggingsportefeuille.

Bovendien worden de bedrijven waarin we beleggen door LO beoordeeld op hun CO2-uitstoot en waterverbruik, in vergelijking tot andere bedrijven binnen dezelfde sector. Sinds eind 2020 meten zij ook de invloed van  de aandelen- en de bedrijfsobligatieportefeuille op het vlak van de klimaatsverandering door. Vanuit het klimaatakkoord van Parijs is de bovengrens voor de klimaatopwarming voor deze eeuw gesteld op maximaal 2 graden celsius, het streven is om onder de 1,5 graad te blijven.

In 2020 zijn onze aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuille hierop doorgelicht. Zowel onze aandelenportefeuille met een rating van 3,5 graden celsius opwarming en onze bedrijfsobligatie portefeuille met een rating van 2,3 graden opwarming dragen dus niet of nog onvoldoende bij aan de totstandkoming van de in het Parijsakkoord gemaakte afspraken. Uiteraard streven we ernaar om onze bijdrage hierin sterk te verbeten.

 

Obligaties
Eind 2020 bestond 40% van onze beleggingen uit staats- en semistaatsobligaties en 20 % uit bedrijfsobligaties, allemaal uit landen binnen de Europese Unie. LO heeft een eigen methodiek ontwikkeld op basis van ESG-criteria om de duurzaamheid van de staatsobligaties te wegen.

Verdeling op 31-12-2020 van de staatsobligaties:

Land                Procentuele     Score duurzaamheid

                        Verdeling         (1 is best, 8 is minst goed)

Nederland         23,1%                   5

Frankrijk          15,3 %                    4

Duitsland         16,8 %                    2

België                11,8 %                   6

Finland              6,8 %                     1

Spanje                3,2 %                    7

Ierland:               1,7 %                    7

Oostenrijk           2,7%                    3

Luxemburg         2,2%                    ?

Slowakije             1,3%                    8

Vanaf 2019 worden nieuwe obligatiebeleggingen bij voorkeur gedaan in zogenaamde green bonds. Dit zijn obligatieleningen waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame, ‘groene’ uitgaven en investeringen. In 2019 hebben we groene obligaties gekocht die uitgegeven zijn door ABN Amro, de Europese Investeringsbank en Philips. In 2020 hebben we green bonds aangeschaft van Berlin Hypotheek Bank, de Volksbank, National Grid, Svenska Handelsbank, National Australia bank en BNP Paribas.

Betere ESG-scores
Ons hernieuwde beleid had ook weer in 2020 het gewenste effect die tot uiting komt in de hogere SGG-scores. Onze aandelenbeleggingen, waarvoor we deelnemen in het Lombard Odier Europe Responsible Equity Enhanced “S-fonds hadden ultimo 2020 een ESG=score van 73,2 (2019 71,9).

De ESG-score van onze (semi)-staatsobligatieportefeuille is van een SDG-score van 73,5 in 2019 licht gestegen naar 73,9 ultimo 2020, de SDG-score van bedrijfsobligatieportefeuille steeg van 73,4 in 2019 naar 76,6 eind 2020.

Uitsluitingenbeleid
Ons in 2019 hernieuwde uitsluitingenbeleid werkt als volgt:  voor de bedrijfsobligatiebeleggingen gold al een uitsluitingenbeleid waardoor er in principe niet belegd werd in bedrijven die actief waren in of betrokken waren bij tabaks- en alcoholindustrie, controversiële wapenproductie en kinderarbeid. Dit uitsluitingenbeleid hebben we aangevuld met vuurwapens, military contracting, adult entertainment, bont en leer, gokken, pesticides, genetisch gemodificeerde organismen, dierproeven voor cosmetica en nucleaire energie.

Voor onze aandelenbeleggingen in het Lombard Odier Europe Responsible Equity Enhanced “S-fonds hebben we niet de mogelijkheid een eigen uitsluitingenbeleid te voeren en volgen we het uitsluitingenbeleid van dit fonds; controversiële wapens en kinderarbeid. In 2019 hebben we LO gevraagd om bij de overige deelnemers van dit fonds te peilen of zij ook van mening waren dat de deelnemingen in de tabaksindustrie uitgesloten moesten worden.

Op basis van de uitkomsten heeft LO deze deelnemingen vervolgens verkocht en de tabaksindustrie voortaan uitgesloten voor deelname. Dit is een sprekend voorbeeld van engagement, waarbij je ook als kleine belegger op basis van argumenten maatschappelijke verandering bij een grote vermogensbeheerder teweeg kan brengen.Alle andere sectoren worden niet uitgesloten, maar middels de ESG- en CAR-methodiek onder- of overwogen.

Beleggings

portefeuille

ultimo 2018

  Beleggings

  portefeuille

  ultimo 2019

   Beleggings

   portefeuille

   ultimo 2020

    Schematisch overzicht duurzaamheidsaspecten in beleggingsportefeuille

    Engagement

    Naast dat je je beleggingen kunt selecteren op basis van dat zij bovengemiddeld scoren op basis van ESG-criteria en sectoren waarin je niet wilt beleggen kunt uitsluiten is een goed doordacht engagementproces steeds belangrijker aan het worden. Dit kan veel bijdragen aan de te behalen duurzaamheidsresultaten van je beleggingsportefeuille.

    Bij engagement ga je als belegger actief de dialoog aan met de bedrijven waarin je belegt en die onvoldoende effectief zijn op het gebied van de ESG-criteria. Zo maak je de duurzaamheidsrisico’s en kansen bespreekbaar. Daarnaast geeft de dialoog inzicht in de verwachtingen van jou als belegger inzake het gedrag van de onderneming. Op deze manier stimuleren beleggers ondernemingen duurzamer te werken, een concurrentievoordeel te creëren en daarmee een grotere kans op succes op de langere termijn. Uiteindelijk verbetert hierdoor ook het risico-rendementsprofiel van de beleggingen en plukken ondernemingen, beleggers en de samenleving allen de vruchten van een effectief engagementproces.

    Voor ons als kleinere verzekeraar die het vermogensbeheer heeft uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder is het ondoenlijk en te kostbaar om het engagementproces zelf uit te voeren. Dit hebben we daarom ook uitbesteed aan onze externe vermogensbeheerder, Lombard Odier.

    Lombard Odier heeft een systeem in gebruik waarbij ze continue onze beleggingen monitoren op ESG-controverses. Naast dat ze deze controverses monitoren delen ze deze ook in de categorieën E, S, of G en maken een onderverdeling in zwaarte van de controverses.  Onderling is met hen afgesproken dat de zwaarste en één na zwaarstwegende controverses periodiek aan ons gerapporteerd worden. Hierover overleggen we met LO over het uit te voeren engagementproces.

    Lees meer

    In onderstaand link naar de pagina op de website van onze vermogensbeheerder, Lombar Odier, kunt u meer lezen over het engagementbeleid dat Lombar Odier ook namens ons voert.

    Bekijk de pagina hier.

    Naast dat Lombar Odier voor ons in 2020 invulling gaf aan ons engagementbeleid heeft in 2020 het Verbond van Verzekeraars eveneens de krachten gebundeld zodat verzekeraars die dat wensen voortaan voor engagementprocedures samen optrekken. Het idee hierachter is dat dit efficiënter is maar bovendien meer effect heeft als we op dit vlak de krachten bundelen. Als verschillende beleggers gezamenlijk een engagementbrief ondertekenen heeft dit veel meer impact. Een recent voorbeeld van zo een gezamenlijke actie, waarbij wij overigens wel tekenden terwijl wij niet in het desbetreffende bedrijf, General Electric belegden, treft u hier aan:

    Investor letter requesting dialogue on Human Rights due diligence

    Impactbeleggen

    Onze Private equityportefeuille (3,7% van ons belegd vermogen) is ondergebracht in het Lombard Odier Global PE Vintagefonds 2016. Duurzaamheid wordt binnen dit fonds wel meegenomen binnen het selectiebeleid, maar is tot op heden nog niet geformaliseerd. De verwachting is dat hier in 2020 verbetering zal plaatsvinden waardoor het maatschappelijk rendement van onze private equityportefeuille zal toenemen.

    Ruim 10% van onze beleggingen bestaat uit hypotheken, met als onderpand Nederlandse woningen, verstrekt via Aegon. Qua verantwoord beleggen is het moeilijk om hieraan een beoordeling toe te kennen. In principe zijn we van mening dat de verstrekte hypotheken een min of meer neutrale impact hebben. Dit geldt onzes inziens ook voor onze liquiditeiten, eveneens ruim 10% van onze totale beleggingen.

    Lees meer

    In 2019 had dit engagementproces in een tweetal gevallen niet  het gewenste resultaat. Dit heeft ons doen besluiten om  onze obligatiedeelnemingen te verkopen. Het betrof de volgende deelnemingen:

    • Glencore International AG . In verband met langdurige milieuverontreiniging in de zinkmijn Mc Artur river.
    • In verband met het witwassen van geld, sancties schendingen, en het vergemakkelijken van belastingontduiking voor klanten.

    Zowel Glencore International AG  als HSBC  hadden binnen onze systematiek de één na zwaarste controversielevel.

    In 2020 zijn we ook de mogelijkheid van krachtenbundeling bij het engagementproces met andere beleggers, zoals andere verzekeraars, aan het onderzoeken. Krachtenbundeling kan immers bij engagementprocessen sterk bijdragen in het te bereiken resultaat

    Extern onafhankelijk ESG onderzoek

    Profundo is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat diepgaand en op feiten gebaseerd onderzoek doet en adviezen geeft om zo een praktische bijdrage te leveren aan een duurzame wereld en sociale rechtvaardigheid. Zij analyseren internationale grondstofketens, de financiële sector, relevante beleidsontwikkelingen en de impact van bedrijven en financiers op alle duurzaamheidsaspecten: van mensenrechten tot ontbossing, van klimaatverandering tot belasting en van gewapende conflicten tot waterschaarste.

    Hun klanten zijn ngo’s, overheden, onderzoeksinstituten, beleggers en bedrijven. Profundo verricht onder andere het onderzoek voor de Eerlijke Bank- en Eerlijke Verzekeringswijzer. AnsvarIdéa is overigens niet opgenomen in de eerlijke Verzekeringswijzer. Dit komt doordat bij de Eerlijke verzekeringswijzer alleen de grotere verzekeraars worden onderzocht en onderling vergeleken.

    Lees meer

    Omdat AnsvarIdéa te klein is voor deelname aan de Eerlijke Verzekeringswijzer maar wij grote waarde hechten aan het verduurzamen van ons algehele en dus ook ons beleggingsbeleid hebben we Profundo eind 2019 als eerste verzekeraar in Nederland gevraagd om ons beleggingsbeleid op duurzaamheidsvlak door te lichten. De kosten van dit onderzoek hebben wij, in tegenstelling tot hoe dat geregeld is bij de Eerlijke verzekeringswijzer, zelf bekostigd.

    Dit onderzoek was gericht op onze obligatie- en aandelenbeleggingen waarbij de volgende aspecten onderzocht werden:

    • Inhoudelijke verbeterpunten van ons beleggingsbeleid.
    • Verbeterpunten in het beleggingsproces door onze externe vermogensbeheerder conform ons beleid.
    • Verbeterpunten van de tools/werkmethodieken en strategieën (best in class, uitsluiten, engagen) die wij samen met onze externe vermogensbeheerder hanteren.
    • Hoe ons beleid en onze beleggingen zich verhouden ten opzichte van de 17 United Nations Sustainable Development Goals.
    • Hoe ons beleid en onze beleggingen zich verhouden ten opzichte van uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de IMVO-convenant.
    • Hoe ons beleid en onze beleggingen zich verhouden ten opzichte van de toets criteria/ achterliggende uitgangspunten van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

    Uit dit onderzoek kwam naar voren dat we als kleinere verzekeraar al goed op weg waren en qua resultaten zo rond het niveau van de op drie en vier na beste scorende in de Eerlijke Verzekeringswijzer uitkomen. Zeker gezien de relatief korte periode dat we hiermee actiever bezig zijn en de beperkte grootte van ons MVO-team, zijn we daar content mee.

    De belangrijkste verbeterpunten zijn dat we ons beleid nog beter en gedetailleerder kunnen formuleren en qua uitvoering het engagementproces meer aandacht kunnen geven en dit verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er nog extra maatschappelijke winst te behalen als we binnen onze beleggingskeuzes meer focussen op die sectoren die substantieel bijdragen aan (bijvoorbeeld) het verbeteren van het milieu en een kritischer uitsluitingenbeleid hanteren richting juist die sectoren en bedrijven die hier tegenin bewegen. De meeste van deze verbeterpunten willen we vanaf 2020 stapsgewijs aanpakken.

    Door dit onderzoek zijn we overigens zelf ook wel weer anders en soms ook kritischer gaan kijken naar hoe je maatschappelijk verantwoord moet beleggen. Als voorbeeld, wij realiseerden ons voor dit onderzoek niet echt dat bij de toetsing conform de criteria van de Eerlijke Verzekeringswijzer, de (semi)-staatsobligaties niet worden meegewogen bij de beoordelingen. Dit vinden wij jammer omdat er grote duurzaamheidsverschillen zijn tussen landen onderling. Het maakt nogal wat uit als je obligaties van de Finse overheid vergelijkt met die van bijvoorbeeld Turkije. Hierbij in ogenschouw nemende dat (semi-)staatsobligatiebeleggingen bij alle verzekeraars het grootste part van de totale beleggingskoek vormen, geeft dan wel te denken waarom het grootste part niet wordt meegenomen bij het beoordelen van de totale beleggingsstrategie van een verzekeraar.

    Lidmaatschap VBDO

    De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling zet zich sinds 1995 in voor het verduurzamen van de kapitaalmarkt. Als onafhankelijke vereniging stimuleren zij verantwoord beleggen onder financiële instellingen en beursgenoteerde bedrijven.

    Omdat wij achter de doelstellingen staan van de VBDO en van mening zijn dat samenwerking tot een beter resultaat zal leiden hebben wij ons in 2019 bij de VBDO als lid aangesloten.

    Plannen 2020 e.v.

    Wij streven ernaar om dit omschreven duurzaamheidbeleid toe te passen op alle beleggingscategorieën. Dit is echter in de praktijk nog niet altijd realiseerbaar gezien de aard van de beleggingsvormen, de systematiek, en mogelijkheden van handhaving en bewaking. De geformuleerde principes moeten gezien worden als de stip op de horizon, het ijkpunt waar de gehele beleggingsportefeuille idealiter aan dient te voldoen en waar wij dus op termijn, als dit redelijkerwijs financieel en praktisch gezien realiseerbaar is, steeds meer naar toe willen werken.

    Voor 2020 hebben we als doel om naast een groot aantal van de verbeterpunten die uit het onderzoek van Profundo naar voren kwamen, de mogelijkheden van verduurzaming van onze liquiditeiten te onderzoeken en voor zover mogelijk te implementeren.  

    Met een relatief kleine beleggingsportefeuille heeft Ansvar niet de mogelijkheden van eigen research. Daarom hebben we gekozen voor het uitbesteden van het vermogensbeheer aan een externe vermogensbeheerder. 

    Een externe vermogensbeheerder die bovendien over meer dan voldoende kwaliteiten beschikt om onze portefeuille maatschappelijk verantwoord te beheren, rekening houdend met de door ons hiervoor gestelde criteria.

    Door ons beleid en de uitvoering van het beleid door de externe vermogensbeheerder periodiek te laten toetsen door een externe organisatie zoals Profundo, waarborgen wij ons MVO-beleggingsbeleid en de daadwerkelijke uitwerking hiervan.

    IMVO Convenant

    De Nederlandse schade- en levensverzekeraars beheren ongeveer 500 miljard Euro. Een groot deel daarvan wordt belegd in aandelen, in leningen aan overheden en bedrijven en in onroerend goed. Een substantieel deel daarvan wordt buiten Nederland belegd. We willen niet alleen dat dit veilig is en rendeert, maar ook dat het maatschappelijk verantwoord is belegd. Meer……..

    Met dit convenant ontstaat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en problemen in de keten te voorkomen en aan te pakken.

    In 2018 tekende het Verbond van Verzekeraars, namens de Nederlandse Verzekeringssector, als eerste ter wereld een ambitieuze overeenkomst die zich inzet voor thema’s op het gebied van milieu en sociale omstandigheden bij het beleggen. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties, de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en de Fundamentele arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organization). De inzet voor o.a. natuur en klimaatverandering is eveneens een doelstelling binnen deze convenant. Partijen zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om het bereiken van verbeteringen op deze thema’s te vergroten. De partijen zijn naast de verzekeringsmaatschappijen de overheid, de vakbond FNV en de Ngo’s PAX, Oxfam Novib, Save the Children, World Animal Protection, Amnesty International en Natuur en Milieu.

    Wij hebben als lid van het Verbond van Verzekeraars dit convenant uiteraard ondertekend. Wij staan volledig achter de doelstellingen van deze overeenkomst en hebben voor zover dit nog niet het geval was ons beleggingsbeleid verder aangepast aan de richtlijnen van dit convenant.

    Sinds 2019 levert AnsvarIdéa een bijdrage aan de realisatie van de richtlijnen in dit convenant door als kleinere schadeverzekeraar vrijwillig deel te nemen aan een werkgroep. Binnen deze werkgroep, die voor de rest bestaat uit de grotere verzekeraars, zijn wij door onze omvang ook de enige die het vermogensbeheer heeft uitbesteed. Omdat andere kleinere verzekeraars eveneens het vermogensbeheer hebben uitbesteed is het van toegevoegde waarde voor de werkgroep dat wij als klankbord voor de kleinere verzekeraars deelnemen aan dit overleg. Duurzaamheidsvorderingen bewerkstelligen bij een externe vermogensbeheerder vraagt immers om een heel andere werkwijze in vergelijking tot het verduurzamen van de beleggingen die in eigen beheer plaatsvinden. Daarnaast zijn bij de kleinere verzekeraars de MVO-afdelingen uiteraard aanzienlijk kleiner met daardoor minder mogelijkheden tot specialisatie en een grotere behoefte om de krachten te bundelen en onderdelen van het MVO-beleid uit te besteden.

    Bekijk het IMVO convenant hier.