Verantwoord beleggen

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. werd in 1967 opgericht als een 100% dochteronderneming van de Zweedse verzekeraar Ansvar. ‘Ansvar’ is het Zweedse woord voor ‘verantwoordelijkheid’. Ansvar Zweden is in de dertiger jaren van de vorige eeuw opgericht op initiatief van het geheelonthoudersverbond van Motorrijtuigen-bestuurders.

Het adagium van ‘alcoholvrij’ heeft de onderneming in de decennia van maatschappelijke ontzuiling bij het christelijk gedachtegoed gebracht. Vanuit die positie was in een bredere context de duurzaamheid omarmd, maar niet verder uitgewerkt of tot uiting in het beleid gekomen, anders dan keuzes in het beleggingsbeleid.

(Telegraaf 29 maart 1968)

Herijking van ons beleggingsbeleid

Vanaf 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd en uiteraard had dit ook consequenties voor het beleggingsbeleid.

In datzelfde jaar heeft bovendien het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland namens de aangesloten verzekeraars, tezamen met maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid het IMVO-convenant getekend. Dit convenant (internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen) heeft als doel dat de verzekeringssector maatschappelijk verantwoorder gaat beleggen om zo mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. Dit convenant bevat de afspraken van de partijen op het gebied van beleggingen. Vanuit het convenant wordt hiervoor verwezen naar de volgende internationale standaarden:

Als Verbondslid onderschrijven wij impliciet deze convenant en zorgen wij ervoor dat onze beleggingen stapsgewijs over het afgesproken tijdspad van vijf jaar aan de uitganspunten van het convenant voldoen.

IMVO Convenant

De Nederlandse schade- en levensverzekeraars beheren >450 miljard Euro (Benchmark on Responsible Investment by Insurance Companies in the Netherlands 2021, VBDO). Een groot deel daarvan wordt belegd in aandelen, in leningen aan overheden en bedrijven en in onroerend goed. Een substantieel deel daarvan wordt buiten Nederland belegd. We willen niet alleen dat dit veilig is en rendeert, maar ook dat het maatschappelijk verantwoord is belegd. Met het IMVO convenant ontstaat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en problemen in de keten te voorkomen en aan te pakken.

Partijen zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om het bereiken van verbeteringen op de thema’s van het convenant te vergroten. De partijen zijn naast de verzekeringsmaatschappijen; de Nederlandse overheid en de NGO’s: PAX, Oxfam Novib, Save the Children, World Animal Protection, Amnesty International en Natuur en Milieu.

Wij hebben als lid van het Verbond van Verzekeraars dit convenant uiteraard ondertekend. Wij staan volledig achter de doelstellingen van deze overeenkomst en hebben voor zover dit nog niet het geval was ons beleggingsbeleid verder aangepast aan de richtlijnen van dit convenant.

Sinds 2019 levert AnsvarIdéa een bijdrage aan de realisatie van de richtlijnen in dit convenant door als kleinere schadeverzekeraar vrijwillig deel te nemen aan een werkgroep. Binnen deze werkgroep, die voor de rest bestaat uit de grotere verzekeraars, zijn wij door onze omvang ook de enige die het vermogensbeheer heeft uitbesteed. Omdat andere kleinere verzekeraars eveneens het vermogensbeheer hebben uitbesteed is het van toegevoegde waarde voor de werkgroep dat wij als klankbord voor de kleinere verzekeraars deelnemen aan dit overleg. Duurzaamheidsvorderingen bewerkstelligen bij een externe vermogensbeheerder vraagt immers om een heel andere werkwijze in vergelijking tot het verduurzamen van de beleggingen die in eigen beheer plaatsvinden. Daarnaast zijn bij de kleinere verzekeraars de MVO-afdelingen uiteraard aanzienlijk kleiner met daardoor minder mogelijkheden tot specialisatie en een grotere behoefte om de krachten te bundelen en onderdelen van het MVO-beleid uit te besteden.

Per 2021 hebben wij ook in ons beleggingsbeleid opgenomen dat we onze beleggingen gaan toetsen op basis van de afspraken zoals die zijn gemaakt ik het klimaatakkoord van Parijs en dat we ernaar streven om met onze beleggingen een positieve bijdrage te leveren aan de realisatie van dit akkoord.

Binnen ons hernieuwde beleggingsbeleid streven wij naar een veilige beleggingsstrategie met een goed financieel rendement maar willen we eveneens een beter en breder maatschappelijk rendement behalen. Breder, in de zin dat we vanuit een breder en ook meer eigentijds perspectief invulling willen geven aan het te behalen maatschappelijk rendement.

Duurzaam beleggen kan op de volgende manieren

Duurzaam beleggen kan op de volgende manieren.

Financiële instellingen kunnen op drie manieren duurzaam beleggen:

Volgens het Do no harm principe

Op basis van uitsluiting van bepaalde sectoren: Hierbij worden bedrijven met controversiële activiteiten buiten boord worden gehouden, zoals bijvoorbeeld de gok- en tabaksindustrie.

ESG-beleggen: Hierbij worden bedrijven beoordeeld op basis van de zogenaamde ESG-criteria die zijn opgesteld door de VN. Bedrijven die niet aan deze criteria voldoen, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid of controversiële wapens, worden eveneens uitgesloten.

Best in class: Bij deze vorm van beleggen worden per sector/branche,  bedrijven geselecteerd die het best scoren op de ESG-criteria ten opzichte van hun branchegenoten. Bij deze wijze van beleggen kunnen er bijvoorbeeld ook deelnemingen zijn in bedrijfstakken die nou niet per definitie bekend staan als duurzaam. Zo zou een producent van fossiele brandstoffen, die daarnaast al verder is in de transitie naar duurzame energie, wel in aanmerking kunnen komen.

Volgens het Do good principe

Impactbeleggen: Bij impactbeleggen staat het maatschappelijke rendement voorop. De belegger kijkt niet hoe een bedrijf presteert in vergeleken met branchegenoten maar beoordeeld in hoeverre het bedrijf aantoonbaar bijdraagt aan een betere maatschappij of een beter milieu. Omdat alleen bedrijven met een positieve impact worden geselecteerd, zijn sectoren als productie van fossiele brandstoffen of de luchtvaartindustrie uitgesloten. Bedrijven in dit soort sectoren die in een duurzame transitie zitten waardoor er juist veel impact te verwachten is, vallen juist weer wel binnen de criteria. Bij onze aandelenbeleggingen en bij de greenbonds in onze obligatieportefeuille is er sprake van impactbeleggen. Vaak is impactbeleggen thema gebonden, bijvoorbeeld gefocust op een beter milieu, microkredieten in ontwikkelingslanden of het opwekken van duurzame energie

Volgens een combinatie

Combinaties van de hierboven genoemde vormen zijn ook mogelijk.

Onze externe vermogensbeheerder, Lombard Odier

Als kleinere verzekeraar en belegger is het effectiever en efficiënter om het beheer van de beleggingen uit te besteden aan een professionele externe vermogensbeheerder.

Lees meer

Onze beleggingen zijn met 132,3 miljoen euro in 2021 ca. 0,03% van het totale belegde vermogen van de Nederlandse schade- en levensverzekeraars van >450 miljard Euro (Benchmark on Responsible Investment by Insurance Companies in the Netherlands 2021, VBDO)

In ons geval is deze externe vermogensbeheerder Lombard Odier (LO). Wereldwijd heeft LO ongeveer 67 miljard euro onder beheer en is vertegenwoordigd in 13 landen. In 2021 hebben we opnieuw beoordeeld welke externe vermogensbeheerder voor de komende periode bij ons past. Uit deze tender bleek dat Lombard Odier (LO) wederom voor ons de best passende externe vermogensbeheerder is. Bij de beoordeling van deze tender waarbij meerdere externe vermogensbeheerders door ons onderling vergeleken werden, waren de duurzaamheidsaspecten van de vermogensbeheerders en de fondsen van de betrokken vermogensbeheerders zwaarwegende factoren. LO gelooft en is gespecialiseerd in duurzaam vermogensbeheer. Dit komt onder meer tot uiting in hun zienswijze van een veranderende wereldeconomie van “Wild” (wasteful, Idle, lopsided and dirty) naar “Clic” (Circular, lean, inclusive and clean) en de wijze waarop zij daar als belegger mee omgaan, “Rethink Sustainability”. Vanuit deze duurzame denk- en handelswijze bouwt LO aan systemen en nieuwe fondsen die duurzaam beleggen naar een hoger niveau tillen. Voorbeelden hiervan zijn de “CAR”-systematiek (Consciousness, Action and Results) waarmee ze de ESG-scores van hun beleggingen extra toetsen op betrouwbaarheid, en de nieuw opgerichte Impactbeleggingsfondsen zoals het ‘Lombard Odier TargetNetZero Europe Equityfund’ waar wij sinds 2021 aan deelnemen.

Voor meer achtergrondinformatie over het duurzame vermogensbeheer van LO:

 

Een overzicht van de organisaties waarbij LO zich heeft aangesloten:

Lombard Odier is participant of Climate Action 100+ since 2020. Please find hereinafter the memberships and associations that LO participates in support of the Sustainable Investment:

Associations and Initiatives                                                

Type

Since

Business for Nature

Member

2020

CDP (formerly Carbon Disclosure Project) on Climate Change, Forests and Water)

Signatory

2004

The Circular Bioeconomy Alliance (founding member)

Founding partner

2020

Climate Action 100+

Participant

2020

Energy Transitions Commission

Member

2019

The Finance for Biodiversity Pledge

Member

2020

Global Impact Investing Network (GIIN) Investor’s Council

Founding partner and active member

2012

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

Member

2018

Net Zero Asset Managers initiative

Signatory

2020

Natural Capital Investment Alliance

Founding member

2021

Sustainable Finance Geneva (SFG)

Active member

2008

Sustainable Markets Initiative

Member

2020

Swiss Sustainable Finance (SSF)

Founding partner and member

2014

Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD)

Signatory

2019

UNEP Principles for Responsible Banking

Signatory

2020

UN Global Compact

Participant

2018

United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI)

Signatory

2007

Best in class-principe

Om onze aandelen- en obligatiebeleggingen op de SDG’s (Sustainable Development Goals) te toetsen worden ze door LO gemeten op basis van 115 datapoints op basis van de ESG-methodiek, aangevuld met de door LO zelf ontwikkelde CAR-methodiek (zie vorige paragraaf).

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Deze factoren, zoals; energieverbruik, klimaat, gezondheid, mensenrechten, veiligheid, goed ondernemingsbestuur en overige SDG’s worden meegewogen bij de selectie en het beheer van onze deelnemingen in bedrijven.

Op basis van de CAR-methodologie worden de bedrijven qua ESG-score ook nog eens extra beoordeeld op de mate waarin zij duurzaam gedrag daadwerkelijk in de praktijk brengen. Dit is een extra methodiek om het kaf van het koren te scheiden.

Bovendien worden de bedrijven waarin we beleggen door LO beoordeeld op hun CO2-uitstoot en waterverbruik in vergelijking tot andere bedrijven binnen dezelfde sector. Sinds eind 2020 meten zij ook de invloed van de aandelen- en de bedrijfsobligatieportefeuille op het vlak van de klimaatsverandering door. Vanuit het klimaatakkoord van Parijs is de bovengrens voor de klimaatopwarming voor 2050 gesteld op maximaal 2 °C, met een streven van 1,5 °C. Ons streven is om met onze beleggingen bij te dragen om tot in 2050 onder de 1,5 °C te blijven. 

In 2021 zijn onze aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuille hierop doorgelicht. Zowel onze aandelenportefeuille met een rating van 1,9 °C in 2100 (2020: 3,5 °C) opwarming en onze bedrijfsobligatieportefeuille met een rating van 2,3 °C in 2100 (2020: eveneens 2,3 °C) opwarming dragen dus nog onvoldoende bij aan de nastreven van het Parijsakkoord. Uiteraard streven we ernaar om onze bijdrage hierin stapsgewijs sterk te verbeten om zo onder de 1,5 °C opwarming uit te komen op korte termijn.

Engagement

Naast dat je je beleggingen kunt selecteren op basis van dat zij bovengemiddeld scoren op basis van ESG-criteria en sectoren waarin je niet wilt beleggen kunt uitsluiten, is een goed doordacht engagementproces steeds belangrijker aan het worden. Dit kan veel bijdragen aan de te behalen duurzaamheidsresultaten van je beleggingsportefeuille.

Bij engagement ga je als belegger actief de dialoog aan met de bedrijven waarin je belegt en die onvoldoende effectief zijn op het gebied van de ESG-criteria. Zo maak je de duurzaamheidsrisico’s en kansen bespreekbaar. Daarnaast geeft de dialoog inzicht in de verwachtingen van jou als belegger over het gedrag van de onderneming. Op deze manier stimuleren beleggers ondernemingen duurzamer te werken, een concurrentievoordeel te creëren en daarmee een grotere kans op succes op de langere termijn. Uiteindelijk verbetert hierdoor ook het risico-rendementsprofiel van de beleggingen en plukken ondernemingen, beleggers en de samenleving allen de vruchten van een effectief engagementproces.

Voor ons als kleinere verzekeraar die het vermogensbeheer heeft uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder is het ondoenlijk om het engagementproces zelf uit te voeren. Dit hebben we daarom ook uitbesteed aan onze externe vermogensbeheerder, Lombard Odier.

LO heeft een systeem in gebruik waarbij ze continue onze beleggingen monitoren op ESG-controverses. Naast dat ze deze controverses monitoren delen ze deze ook in de categorieën E, S, of G en maken een onderverdeling in zwaarte van de controverses.  Onderling is met hen afgesproken dat de zwaarste en één na zwaarstwegende controverses periodiek aan ons gerapporteerd worden. Hierover overleggen we met LO over het uit te voeren engagementproces.

Lees meer

In onderstaand link naar de pagina op de website van onze vermogensbeheerder (Lombard Odier, LO) kunt u meer lezen over het engagementbeleid dat LO ook namens ons voert voor onze aandelenbeleggingen in het ‘Lombar Odier TargetNetZero Europe Equity Fund’.

https://am.lombardodier.com/home/sustainability/our-stewardship-framework.html

Naast dat LO voor ons in 2021 invulling gaf aan ons engagementbeleid heeft in 2020 het Verbond van Verzekeraars eveneens de krachten gebundeld zodat verzekeraars die dat wensen voortaan voor engagementprocedures samen optrekken. Het idee hierachter is dat dit efficiënter is maar bovendien meer effect heeft als we op dit vlak de krachten bundelen. Als verschillende beleggers gezamenlijk een engagementbrief ondertekenen heeft dit veel meer impact. Een voorbeeld van zo een gezamenlijke actie, waarbij wij overigens wel tekenden terwijl wij niet in het desbetreffende bedrijf, General Electric belegden, treft u hieraan:

Lees hier de brief aan General Electric

In 2021 hebben we met een aantal andere verzekeraars aan een soortgelijke engagementactie meegedaan gericht op Danone, Nestle en Unilever voor het voorkomen en beperken van biodiversiteitsverlies (do no harm), het aanjagen van en inzetten op alternatieven (do good) met als doel het tegengaan van biodiversiteitsverlies door ontbossing als gevolg van sojaproductie.

Uitsluitingenbeleid

Ons in 2019 hernieuwde uitsluitingenbeleid werkt als volgt: voor de bedrijfsobligatiebeleggingen gold al een uitsluitingenbeleid waardoor er in principe niet belegd werd in bedrijven die actief waren in of betrokken waren bij tabaks- en alcoholindustrie, controversiële wapenproductie en kinderarbeid. Dit uitsluitingenbeleid hebben we aangevuld met vuurwapens, military contracting, adult entertainment, bont en leer, gokken, pesticides, genetisch gemodificeerde organismen, dierproeven voor cosmetica en nucleaire energie.

Voor onze aandelenbeleggingen in het ‘Lombard Odier TargetNetZero Europe Equityfund’ hebben we niet de mogelijkheid een eigen uitsluitingenbeleid te voeren omdat we in een fonds deelnemen en het dus geen eigen portefeuille is. Hierdoor volgen we het uitsluitingenbeleid van Lombard Odier.

Lees meer

Reflecting our Group policy on controversial investments, we systematically exclude:

▪ Companies involved in the production or distribution of controversial weapons. Lombard Odier does not invest in companies that produce, trade or store controversial weapons (anti-personnel mines, cluster weapons, biological and chemical weapons, depleted uranium, white phosphorus).

▪ Financial instruments directly linked to essential food commodities. Stable food prices are a crucial component of food security for many populations at risk. As we are concerned about the potential impact of commodities investments on the volatility of essential food prices, Lombard Odier has decided to permanently exclude all financial instruments (futures, options, swaps, indices, exchange-traded funds) that invest in essential foods (wheat, rice, corn, and soybeans).

▪ Securities relating to any countries, companies, entities or individuals subject to sanctions by the UN, EU, US and/or Switzerland, as well as relevant local sanctions.

2. SRI Restrictions

In addition to the above, we believe certain companies and sectors are unsustainable in the long term and should be subject to exclusion in actively managed funds. Companies in the tobacco, thermal coal, and unconventional oil & gas sectors are subject to thresholds to determine whether they are excluded. These restrictions are imposed on a ‘comply or explain’ basis whereby a stock that falls within the threshold will be flagged to the manager. These exclusions can only be over-ridden with the approvals of the relevant CIO and are subject to regular risk review by internal committee. En For active strategies, we would also normally look to exclude companies impacted by the most severe controversies from our responsible investment universe unless there are extenuating circumstances, with lower-level controversies subject to ongoing monitoring.

We have a restriction policy for firms operating some sectors for ethical values or climate risks mitigation purposes. We aim to mitigate the short-term risk of companies that are involved in severe controversies.

a) Sectors restrictions. Except for legacy position in these sectors (purchased prior to November 2019), any exceptions to Restricted Investments below would require CIO approval.

▪ Tobacco – companies deriving more than 10% (included) of their revenues from either production of tobacco products or retailing of tobacco products/services.

▪ Thermal Coal: mining companies deriving more than 10% of their revenues from thermal coal extraction.

▪ Power Generation – companies deriving more than 10% of their revenues from coal power generation.

▪ Unconventional Oil & Gas – companies deriving more than 10% in aggregate of their revenues from any of tar sands, shale gas &, oil and artic oil & gas exploration.

b) Breaches of the UN Global Compact Principles: We restrict investing in companies that are involved in the most severe breaches of the UN Global Compact Principles. Controversies Assessment (level 5). Monitor companies’ exposure to controversies, which occur when companies violate internationally accepted standards or norms as defined by the principles of the UN Global Compact.We rank the controversies from 0 to 5. 0 is not a concern and 5 is a major one. Level-5 Controversies (as defined by Sustainalytics).

3. Additional exclusions / Restrictions:

In some cases, our strategies may apply additional values-based exclusions or restrictions that are individual to the fund, or to individual client mandates upon request.

From: Lombard Odier group-wide exclusions

Beleggings

portefeuille

ultimo 2019

  Beleggings

  portefeuille

  ultimo 2020

   Beleggings

   portefeuille

   ultimo 2021

    Schematisch overzicht duurzaamheidsaspecten in beleggingsportefeuille

    *) als onderdeel van het IMVO-convenant

    **) in 2021 is het Europe Responsible Equity Enhanced “S fonds vervangen voor het LO Target NetZero fonds

    Onze Obligatieportefeuille

    Eind 2021 bestond 39,2% van onze beleggingen uit staats- en semistaatsobligaties en 16,8% uit bedrijfsobligaties, allemaal uit landen binnen de Europese Unie. LO heeft een eigen methodiek ontwikkeld op basis van ESG-criteria om de duurzaamheid van de staatsobligaties te wegen.

    Verdeling op 31-12-2021 van de staatsobligaties:

    Land               Procentuele     Score duurzaamheid

                            Verdeling          (1 is best, 8 is minst goed)

    Nederland        18,7%               5

    Frankrijk           10,2%               4

    Duitsland          23,1%               2

    België                  7,5%                6

    Finland               5,0 %               1

    Spanje                 2,6%               7

    Ierland                 1,4%               7

    Rest                    31,4%              Obligaties van de ECB en semi-overheidsinstellingen

    Vanaf 2019 worden nieuwe obligatiebeleggingen bij voorkeur gedaan in zogenaamde green bonds. Dit zijn obligatieleningen waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame, ‘groene’ uitgaven en investeringen. Bijna 12% van onze (semi-)staatsobligatieportefeuille per ultimo 2021 bestond uit deze green bonds.

    Per dezelfde datum bestond ruim 41% van onze bedrijfsobligatieportefeuille ook uit green bonds, van Royal Bank Of Canada, Bnp Paribas Sa, Kbc Groep N.V., Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Svenska Handelsbanken Ab, Koninklijke Philips N.V., National Australia Bank Limited, Vodafone Group Public Limited Company, Berlin Hyp Ag, Abn Amro Bank N.V., Leaseplan Corporation N.V., De Volksbank N.V., National Grid Electricity Transmission Plc, Bank Of Ireland Group Public Limited Company. Onze gehele bedrijfsobligatieportefeuille ultimo 2021 bestond uit 33 organisaties.

     

    Bekijk de 33 organisaties

    Name

    Sector

    Weights

    Materiality Rating

    Abn Amro Bank N.V.

    Financials

    4.94%

    A+

    Arkema Sa

    Materials

    4.10%

    A+

    Bank Of Ireland Group Public Limited Company

    Financials

    2.40%

    A+

    Berlin Hyp Ag

    Financials

    3.93%

    A+

    Bnp Paribas Sa

    Financials

    2.45%

    A

    Capgemini Se

    Information Technology

    2.47%

    A+

    Carrefour Sa

    Consumer Staples

    4.20%

    A+

    Coca-Cola Europacific Partners Plc

    Consumer Staples

    2.60%

    A+

    Cooperatieve Rabobank U.A.

    Financials

    5.10%

    A+

    Credit Agricole Sa

    Financials

    2.50%

    A-

    De Volksbank N.V.

    Financials

    2.43%

    A

    Deutsche Post Ag

    Industrials

    2.46%

    A

    Deutsche Telekom International Finance B.V.

    Financials

    3.70%

    A+

    Glaxosmithkline Capital Plc

    Health Care

    2.44%

    A+

    Iss Global A/S

    Industrials

    0.76%

    A+

    Kbc Groep N.V.

    Financials

    2.48%

    A+

    Koninklijke Philips N.V.

    Health Care

    3.95%

    A+

    Leaseplan Corporation N.V.

    Industrials

    2.52%

    A

    National Australia Bank Limited

    Financials

    2.46%

    B+

    National Grid Electricity Transmission Plc

    Utilities

    3.41%

    A

    Orange Sa

    Communication Services

    4.02%

    A+

    Relx Finance B.V.

    Communication Services

    2.43%

    A+

    Royal Bank Of Canada

    Financials

    2.45%

    A+

    Royal Dsm N.V.

    Materials

    2.50%

    A+

    Sap Se

    Information Technology

    2.43%

    A+

    Schneider Electric Se

    Industrials

    2.43%

    A+

    Siemens Financieringsmaatschappij N.V.

    Financials

    3.89%

    A+

    Skandinaviska Enskilda Banken Ab

    Financials

    2.92%

    A-

    Svenska Handelsbanken Ab

    Financials

    2.84%

    A

    Telstra Corporation Limited

    Communication Services

    2.55%

    B+

    Ubs Inc.

    Financials

    3.70%

    A+

    Verizon Communications Inc.

    Communication Services

    4.01%

    A+

    Vodafone Group Public Limited Company

    Communication Services

    2.51%

    A+

    Onze aandelen in het LO TargetNetZero Fund. (Do good)

    In 2021 hebben we onze aandelenbeleggingen verruild van het ‘Lombard Odier Europe Responsible Equity Enhanced S-fonds’ naar het in 2021 opgerichte en nog duurzamere ‘LO TargetNetZerofund’. Dit is een impactfonds (SFDR-9 fonds) dat gebruikt maakt van het LOIM netto-nul-transitieproces, gericht op bedrijven met CO2-trajecten die afnemen naar 2100 netto-nul doelstellingen in plaats van bedrijven die momenteel een hoge CO2 uitstoot hebben te straffen. De strategie is gericht op het benutten van kansen en het verminderen van risico’s door het verhogen van de exposure naar bedrijven met trajecten die afnemen naar 2100 netto-nul doelstellingen, terwijl de exposure naar bedrijven die dit niet kunnen bereiken, wordt verlaagd.

    De belangrijkste kenmerken zijn onder meer:

    • Streven naar een scenario met een op termijn lagere temperatuur en kapitaalstromen van bedrijven die aansluiten en bijdragen aan de doelstelling van het Akkoord van Parijs. Ultimo 2021 is de berekende en geprognotiseerde bijdrage aan een lagere temperatuur van dit fonds vastgesteld op 1,9 °C in 2100, 0,6 °C lager (dus beter) dan die van de benchmark (MSCI Europe) van dit fonds. Dit is ervan uitgaande dat de rest van de mondiale economie een vergelijkbaar ambitieniveau zou nastreven als deze portefeuille de wereldwijde temperaturen tegen 2100 met 1,9 °C zouden stijgen. Het streven van dit fonds is om uiteindelijk bij te dragen aan een emissie-loze economie in 2100 met 0 °C
    • Verminderde CO2-voetafdruk ten opzichte van benchmarks met ten minste 30%. Per 31 december is de carbon voetafdruk van het fonds 36% lager dan die van de index.
    • Uitsluitingenbeleid.

    Per ultimo 2021 bestond de portefeuille uit de volgende organisaties:

    Name

    Sector

    Weights

    Materiality Rating

    3I Group Plc

    Financials

    0.20%

    A+

    A.P. Moeller – Maersk A/S

    Industrials

    0.07%

    B+

    Ab Sagax

    Real Estate

    0.16%

    C-

    Abrdn Plc

    Financials

    0.86%

    A+

    Adecco Group Inc.

    Industrials

    0.15%

    B+

    Adidas Ag

    Consumer Discretionary

    0.53%

    A

    Admiral Group Plc

    Financials

    0.11%

    B

    Adyen N.V.

    Information Technology

    0.48%

    A

    Aegon N.V.

    Financials

    0.17%

    A+

    Aeroports De Paris Sa

    Industrials

    0.11%

    A

    Ageas Sa

    Financials

    0.02%

    A-

    Airbus Se

    Industrials

    0.66%

    A+

    Aktiebolaget Industrivarden

    Financials

    0.30%

    A

    Akzo Nobel N.V.

    Materials

    0.42%

    A+

    Alcon Inc.

    Health Care

    0.45%

    C+

    Allianz Se

    Financials

    1.10%

    A+

    Alstom Sa

    Industrials

    0.16%

    A+

    Amadeus It Group Sa

    Information Technology

    0.25%

    A

    Amundi Sa

    Financials

    0.09%

    A-

    Anheuser-Busch Inbev Sa

    Consumer Staples

    0.49%

    A+

    Arcelormittal Sa

    Materials

    0.31%

    B-

    Argenx Se

    Health Care

    0.16%

    C-

    Aroundtown Sa

    Real Estate

    0.00%

    A

    Ashtead Group Public Limited Company

    Industrials

    0.37%

    B-

    Asm International N.V.

    Information Technology

    0.25%

    B

    Asml Holding N.V.

    Information Technology

    3.01%

    A+

    Assicurazioni Generali Societa Per Azioni

    Financials

    0.42%

    A+

    Astrazeneca Plc

    Health Care

    1.71%

    A+

    Atlas Copco Aktiebolag

    Industrials

    0.94%

    A+

    Auto Trader Group Plc

    Communication Services

    0.00%

    A-

    Aveva Group Plc

    Information Technology

    0.10%

    C

    Aviva Plc

    Financials

    0.35%

    A+

    Axa Sa

    Financials

    0.70%

    A+

    Bachem Holding Ltd

    Health Care

    0.14%

    B+

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

    Financials

    0.03%

    A-

    Banco Santander, S.A.

    Financials

    0.50%

    A

    Barclays Plc

    Financials

    0.32%

    A

    Barry Callebaut Ltd

    Consumer Staples

    0.23%

    A+

    Basf Se

    Materials

    0.83%

    B+

    Bayer Aktiengesellschaft

    Health Care

    0.41%

    A+

    Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    Consumer Discretionary

    0.41%

    A

    Beiersdorf Aktiengesellschaft

    Consumer Staples

    0.11%

    B+

    Bhp Group Plc

    Materials

    0.64%

    A

    Bnp Paribas Sa

    Financials

    0.69%

    A

    Bollore Se

    Communication Services

    0.22%

    A+

    Brenntag Se

    Industrials

    0.16%

    A+

    British Land Company Public Limited Company(The)

    Real Estate

    0.21%

    A+

    Bt Group Plc

    Communication Services

    0.26%

    A-

    Burberry Group Plc

    Consumer Discretionary

    0.06%

    A+

    Bureau Veritas Sa

    Industrials

    0.18%

    A+

    Capgemini Se

    Information Technology

    0.47%

    A+

    Carlsberg A/S

    Consumer Staples

    0.38%

    A

    Carrefour Sa

    Consumer Staples

    0.10%

    A+

    Cellnex Telecom S.A.

    Communication Services

    0.29%

    A

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag

    Consumer Staples

    0.15%

    A

    Chr. Hansen Holding A/S

    Materials

    0.10%

    A+

    Cnh Industrial N.V.

    Industrials

    0.16%

    A+

    Coca-Cola Europacific Partners Plc

    Consumer Staples

    0.19%

    A+

    Coloplast A/S

    Health Care

    0.14%

    A+

    Compagnie De Saint-Gobain Sa

    Industrials

    0.30%

    A+

    Compagnie Financiere Richemont Sa

    Consumer Discretionary

    0.79%

    A+

    Compass Group Plc

    Consumer Discretionary

    0.45%

    A

    Covivio Sa

    Real Estate

    0.03%

    A+

    Credit Agricole Sa

    Financials

    0.12%

    A-

    Credit Suisse Group Ltd

    Financials

    0.25%

    A-

    Croda International Public Limited Company

    Materials

    0.21%

    B+

    Daimler Ag

    Consumer Discretionary

    0.71%

    A

    Danone Sa

    Consumer Staples

    0.29%

    A+

    Danske Bank A/S

    Financials

    0.12%

    A

    Dassault Systemes Se

    Information Technology

    0.41%

    A-

    Davide Campari-Milano N.V.

    Consumer Staples

    0.13%

    A-

    Delivery Hero Se

    Consumer Discretionary

    0.15%

    B-

    Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    Financials

    0.19%

    A

    Deutsche Post Ag

    Industrials

    1.20%

    A

    Deutsche Telekom Ag

    Communication Services

    0.64%

    A+

    Diageo Plc

    Consumer Staples

    1.36%

    A+

    Dsv A/S

    Industrials

    0.36%

    B+

    Edenred Se

    Information Technology

    0.15%

    B+

    Edp – Energias De Portugal, S.A.

    Utilities

    0.11%

    A+

    Edp Renovaveis, S.A.

    Utilities

    0.00%

    B

    Eiffage Sa

    Industrials

    0.06%

    B

    Electricite De France Sa

    Utilities

    0.34%

    A+

    Elisa Oyj

    Communication Services

    0.04%

    A-

    Embracer Group Ab

    Communication Services

    0.12%

    C

    Endesa, Sociedad Anonima

    Utilities

    0.47%

    A+

    Enel – Spa

    Utilities

    0.66%

    A+

    Eni S.P.A.

    Energy

    0.36%

    A+

    Entain Plc

    Consumer Discretionary

    0.16%

    A

    Epiroc Aktiebolag

    Industrials

    0.55%

    A-

    Eqt Ab

    Financials

    0.14%

    B

    Erste Group Bank Ag

    Financials

    0.04%

    A+

    Essilorluxottica Sa

    Consumer Discretionary

    0.62%

    A

    Essity Aktiebolag (Publ)

    Consumer Staples

    0.14%

    A+

    Eurofins Scientific Se

    Health Care

    0.14%

    A-

    Euronext N.V.

    Financials

    0.20%

    B

    Evolution Ab (Publ)

    Consumer Discretionary

    0.24%

    C-

    Exor N.V.

    Financials

    0.03%

    B-

    Experian Plc

    Industrials

    0.55%

    A

    Fastighets Ab Balder

    Real Estate

    0.06%

    B+

    Faurecia Se

    Consumer Discretionary

    0.02%

    B+

    Ferrari N.V.

    Consumer Discretionary

    0.25%

    B-

    Ferrovial, S.A.

    Industrials

    0.17%

    A+

    Flutter Entertainment Plc

    Consumer Discretionary

    0.23%

    B+

    Fortum Oyj

    Utilities

    0.21%

    A

    Fresenius Medical Care Ag & Co. Kgaa

    Health Care

    0.12%

    A

    Fresenius Se & Co. Kgaa

    Health Care

    0.20%

    A

    Geberit Ag

    Industrials

    0.14%

    A+

    Gecina Sa

    Real Estate

    0.13%

    A+

    Genmab A/S

    Health Care

    0.24%

    B

    Getinge Ab

    Health Care

    0.22%

    A+

    Givaudan Ltd

    Materials

    0.54%

    A+

    Gjensidige Forsikring Asa

    Financials

    0.12%

    B+

    Glaxosmithkline Plc

    Health Care

    1.07%

    A+

    Glencore Plc

    Materials

    0.77%

    A

    Gn Store Nord A/S

    Health Care

    0.08%

    B+

    Grifols, S.A.

    Health Care

    0.08%

    A

    Groep Brussel Lambert Nv

    Financials

    0.19%

    A-

    H & M Hennes & Mauritz Ab

    Consumer Discretionary

    0.14%

    A

    Halma Public Limited Company

    Information Technology

    0.08%

    B-

    Hannover Rueck Se

    Financials

    0.17%

    A

    Heineken Holding N.V.

    Consumer Staples

    0.11%

    A+

    Heineken N.V.

    Consumer Staples

    0.19%

    A+

    Hellofresh Se

    Consumer Staples

    0.12%

    B

    Henkel Ag & Co. Kgaa

    Consumer Staples

    0.62%

    A+

    Hermes International S.C.A.

    Consumer Discretionary

    0.51%

    A+

    Hexagon Aktiebolag

    Information Technology

    0.23%

    B

    Hikma Pharmaceuticals Public Limited Company

    Health Care

    0.00%

    B+

    Hsbc Holdings Plc

    Financials

    1.13%

    A

    Husqvarna Aktiebolag

    Industrials

    0.24%

    B

    Iberdrola, S.A.

    Utilities

    0.59%

    A+

    Industria De Diseno Textil, S.A.

    Consumer Discretionary

    0.37%

    A+

    Infineon Technologies Ag

    Information Technology

    0.54%

    A+

    Informa Plc

    Communication Services

    0.04%

    A+

    Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A.

    Communication Services

    0.00%

    B

    Ing Groep N.V.

    Financials

    0.45%

    A+

    Intertek Group Plc

    Industrials

    0.16%

    B-

    Intesa Sanpaolo Spa

    Financials

    0.00%

    A+

    Investmentaktiebolaget Latour

    Industrials

    0.13%

    C+

    Investor Aktiebolag

    Financials

    0.71%

    A

    Ipsen Sa

    Health Care

    0.11%

    A

    J Sainsbury Plc

    Consumer Staples

    0.28%

    A+

    Julius Baer Group Ltd.

    Financials

    0.13%

    A

    Just Eat Takeaway.Com N.V.

    Consumer Discretionary

    0.07%

    B

    Kering Sa

    Consumer Discretionary

    0.57%

    A+

    Kerry Group Plc

    Consumer Staples

    0.22%

    A-

    Kesko Corporation

    Consumer Staples

    0.05%

    A+

    Kingfisher Plc

    Consumer Discretionary

    0.20%

    A+

    Kingspan Group Public Limited Company

    Industrials

    0.18%

    A+

    Kinnevik Ab

    Financials

    0.13%

    A+

    Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

    Industrials

    0.09%

    A

    Kone Corporation

    Industrials

    0.13%

    A+

    Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

    Consumer Staples

    0.24%

    A-

    Koninklijke Kpn N.V.

    Communication Services

    0.06%

    A

    Kuhne + Nagel International Ltd.

    Industrials

    0.18%

    A

    L E Lundbergforetagen Aktiebolag (Publ)

    Financials

    0.01%

    B

    L’Air Liquide Societe Anonyme Pour L’Etude Et L’Exploitation Des Procedes Georges Claude Sa

    Materials

    0.47%

    A-

    L’Oreal Sa

    Consumer Staples

    1.12%

    A+

    Land Securities Group Plc

    Real Estate

    0.16%

    A+

    Lanxess Aktiengesellschaft

    Materials

    0.03%

    A-

    Leg Immobilien Se

    Real Estate

    0.11%

    A-

    Legal & General Group Plc

    Financials

    0.30%

    A

    Legrand Sa

    Industrials

    0.36%

    A+

    Lloyds Banking Group Plc

    Financials

    0.43%

    A-

    Logitech International S.A.

    Information Technology

    0.10%

    A+

    London Stock Exchange Group Plc

    Financials

    0.25%

    A

    Lonza Group Ltd

    Health Care

    0.53%

    A-

    Lundin Energy Ab

    Energy

    0.05%

    A+

    Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se

    Consumer Discretionary

    2.07%

    A+

    M&G Plc

    Financials

    0.13%

    A-

    Melrose Industries Plc

    Industrials

    0.11%

    A-

    Merck Kommanditgesellschaft Auf Aktien

    Health Care

    0.37%

    A+

    Moncler S.P.A.

    Consumer Discretionary

    0.05%

    A+

    Mondi Plc

    Materials

    0.32%

    A+

    Mowi Asa

    Consumer Staples

    0.18%

    A

    Mtu Aero Engines Ag

    Industrials

    0.13%

    A

    Munich Reinsurance Company

    Financials

    0.50%

    A+

    National Grid Plc

    Utilities

    0.43%

    A-

    Natwest Group Plc

    Financials

    0.28%

    A+

    Neste Corporation

    Energy

    0.20%

    A+

    Nestle Ltd.

    Consumer Staples

    3.64%

    A+

    Next Plc

    Consumer Discretionary

    0.14%

    A-

    Nn Group N.V.

    Financials

    0.25%

    A+

    Nokia Corporation

    Information Technology

    0.47%

    A+

    Nordea Bank Abp

    Financials

    0.20%

    A-

    Norsk Hydro Asa

    Materials

    0.55%

    A

    Novartis Inc.

    Health Care

    1.82%

    A+

    Novo Nordisk A/S

    Health Care

    1.67%

    A+

    Novozymes A/S

    Materials

    0.18%

    A+

    Ocado Group Plc

    Consumer Staples

    0.11%

    B-

    Orange Sa

    Communication Services

    0.35%

    A+

    Orkla Asa

    Consumer Staples

    0.14%

    A+

    Orsted A/S

    Utilities

    0.10%

    A+

    Pandora A/S

    Consumer Discretionary

    0.15%

    A

    Partners Group Holding Ag

    Financials

    0.38%

    B+

    Pearson Plc

    Communication Services

    0.04%

    A+

    Pernod Ricard Sa

    Consumer Staples

    0.50%

    A+

    Persimmon Public Limited Company

    Consumer Discretionary

    0.10%

    B

    Porsche Automobil Holding Se

    Consumer Discretionary

    0.14%

    A-

    Poste Italiane – Societa Per Azioni

    Financials

    0.11%

    A-

    Prosus N.V.

    Consumer Discretionary

    0.70%

    A+

    Prudential Public Limited Company

    Financials

    0.31%

    A+

    Publicis Groupe Sa

    Communication Services

    0.13%

    A+

    Qiagen N.V.

    Health Care

    0.16%

    A-

    Raiffeisen Bank International Ag

    Financials

    0.18%

    A

    Randstad N.V.

    Industrials

    0.19%

    A-

    Reckitt Benckiser Group Plc

    Consumer Staples

    0.64%

    A

    Relx Plc

    Industrials

    0.69%

    A+

    Renault Sa

    Consumer Discretionary

    0.15%

    B+

    Rentokil Initial Plc

    Industrials

    0.13%

    A

    Rio Tinto Plc

    Materials

    0.95%

    B+

    Roche Holding Ltd

    Health Care

    2.86%

    A+

    Rolls-Royce Holdings Plc

    Industrials

    0.11%

    A

    Royal Dsm N.V.

    Materials

    0.56%

    A+

    Royal Dutch Shell Plc

    Energy

    0.86%

    B+

    Safran Sa

    Industrials

    0.41%

    A+

    Sampo Plc

    Financials

    0.28%

    A

    Sanofi Sa

    Health Care

    1.08%

    A+

    Sap Se

    Information Technology

    1.38%

    A+

    Sartorius Ag

    Health Care

    0.11%

    B+

    Sartorius Stedim Biotech S.A.

    Health Care

    0.04%

    A-

    Schibsted Asa

    Communication Services

    0.00%

    A-

    Schneider Electric Se

    Industrials

    0.69%

    A+

    Schroders Plc

    Financials

    0.21%

    A

    Scout24 Se

    Communication Services

    0.12%

    A

    Securitas Ab

    Industrials

    0.12%

    A

    Segro Public Limited Company

    Real Estate

    0.19%

    A

    Sgs Ltd

    Industrials

    0.22%

    A-

    Siemens Aktiengesellschaft

    Industrials

    1.30%

    A+

    Siemens Energy Ag

    Industrials

    0.10%

    A+

    Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

    Industrials

    0.01%

    A+

    Siemens Healthineers Ag

    Health Care

    0.26%

    A+

    Sika Ltd

    Materials

    0.58%

    A

    Sinch Ab (Publ)

    Information Technology

    0.06%

    C

    Skanska Ab

    Industrials

    0.24%

    A

    Skf Inc

    Industrials

    0.14%

    A-

    Smith & Nephew Plc

    Health Care

    0.09%

    A

    Smiths Group Plc

    Industrials

    0.30%

    A-

    Smurfit Kappa Group Public Limited Company

    Materials

    0.23%

    A+

    Societe Generale Sa

    Financials

    0.27%

    A

    Sodexo Sa

    Consumer Discretionary

    0.75%

    B

    Sofina S.A.

    Financials

    0.14%

    C+

    Sonova Holding Ltd.

    Health Care

    0.16%

    A+

    Sse Plc

    Utilities

    0.98%

    B+

    Standard Chartered Plc

    Financials

    0.30%

    B+

    Stmicroelectronics N.V.

    Information Technology

    0.35%

    A+

    Stora Enso Oyj

    Materials

    0.46%

    A

    Straumann Holding Ltd

    Health Care

    0.24%

    B

    Svenska Handelsbanken Ab

    Financials

    0.09%

    A

    Swedbank Ab

    Financials

    0.15%

    A-

    Swiss Prime Site Ag

    Real Estate

    0.01%

    B

    Swiss Re Ltd

    Financials

    0.39%

    A+

    Swisscom Ltd.

    Communication Services

    0.23%

    A+

    Symrise Ag

    Materials

    0.17%

    A+

    Taylor Wimpey Plc

    Consumer Discretionary

    0.04%

    A

    Tele2 Ab

    Communication Services

    0.15%

    A

    Telecom Italia Spa

    Communication Services

    0.05%

    A+

    Telefonaktiebolaget Lm Ericsson

    Information Technology

    0.28%

    B+

    Telefonica S.A.

    Communication Services

    0.30%

    A+

    Telenor Asa

    Communication Services

    0.15%

    A-

    Teleperformance Se

    Industrials

    0.34%

    B+

    Telia Company Ab

    Communication Services

    0.14%

    A+

    Temenos Ltd

    Information Technology

    0.06%

    A+

    Tenaris S.A.

    Energy

    0.00%

    A

    The Berkeley Group Holdings Plc

    Consumer Discretionary

    0.15%

    A-

    The Sage Group Plc.

    Information Technology

    0.14%

    B-

    Totalenergies Se

    Energy

    0.32%

    A+

    Tryg A/S

    Financials

    0.00%

    B

    Ubs Group Ag

    Financials

    0.75%

    A+

    Ucb Sa

    Health Care

    0.14%

    A+

    Unibail-Rodamco-Westfield Se

    Real Estate

    0.06%

    A+

    Unicredit, Societa Per Azioni

    Financials

    0.16%

    A+

    Unilever Plc

    Consumer Staples

    1.23%

    A-

    United Internet Ag

    Communication Services

    0.11%

    B-

    Upm-Kymmene Corporation

    Materials

    0.15%

    A+

    Vat Group Ltd

    Industrials

    0.17%

    C

    Vestas Wind Systems A/S

    Industrials

    0.32%

    A+

    Vifor Pharma Ltd.

    Health Care

    0.05%

    A-

    Vinci Sa

    Industrials

    0.50%

    A

    Vivendi Se

    Communication Services

    0.10%

    A+

    Vodafone Group Public Limited Company

    Communication Services

    0.49%

    A+

    Volkswagen Aktiengesellschaft

    Consumer Discretionary

    0.47%

    B+

    Vonovia Se

    Real Estate

    0.39%

    A+

    Whitbread Plc

    Consumer Discretionary

    0.02%

    A+

    Wolters Kluwer N.V.

    Industrials

    0.33%

    B-

    Worldline Sa

    Information Technology

    0.17%

    A-

    Wpp Plc

    Communication Services

    0.28%

    A+

    Zalando Se

    Consumer Discretionary

    0.13%

    A+

    Zurich Insurance Group Ltd

    Financials

    0.70%

    A

    Proxy voting

    Proxy voting is het verzoek aan aandeelhouders om stemvolmachten te geven. In het volgende overzicht staat een complete opsomming van het stemgedrag van LO over de deelnemingen in dit fonds: bekijk hier het overzicht

    Private equity (van Do Not harm naar Do Good)

    Onze Private equity portefeuille (4,2% van onze totale beleggingen ultimo 2021) is in 2016 ondergebracht in het ‘Lombard Odier Global PE Vintagefonds 2016’. Dit SFDR 6 fonds is een closed-end fonds en de verbintenisperiode is gesloten sinds 2018 en kan daardoor ook geen nieuwe verplichtingen aangaan op duurzaamheidsvlak. Duurzaamheid was destijds niet de belangrijkste focus van dit fonds en nadien is de benadering van LO met betrekking tot duurzaamheid voor het Vintage-programma sinds ‘Lombard Odier Global PE Vintagefonds 2017’ en de jaren daaropvolgend verbeterd. Hoewel het Vintage-programma niet gericht is op duurzaamheid, monitort LO dit fonds ook vanuit ESG-oogpunt en hebben daar in 2021 een tool voor aangeschaft, ESG analytics, waarmee ze ESG-zaken kunnen analyseren op het onderliggende bedrijfsniveau van het fonds. Ter verduidelijking, de Vintage 2016-portefeuille bestaat uit 11 fondsbeleggingen en meer dan 300 bedrijven op een look-though basis. LO heeft deze ESG-tool in Q1 van 2022 geïmplementeerd. De vrijgekomen gelden uit dit beleggingsonderdeel worden in 2022 herbelegd in een nieuw private equity fonds van LO, het LO Impact Fund. Dit is een SFDR 9 fonds.
    Lees meer

    Dit fonds belegt alleen in (niet beursgenoteerde) bedrijven die materieel substantiële impact hebben op één van de onderstaand sustainable development goals (SDG’s)

     

    Onze hypotheekportefeuille, Aegon AEAM Dutch Mortgage Fund (Do not harm)

    Onze beleggingen bestaan voor 9% (2021) uit hypotheken, met als onderpand Nederlandse woningen, verstrekt via Aegon. Door de hypotheekklanten te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning kan Aegon haar ambitie inzetten om haar klanten te helpen een gezonde financiële toekomst veilig te stellen en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk te verlagen
    Lees meer

    Omdat de meeste woningen in de portefeuille bestaande woningen zijn richt Aegon zich met name ook op het ondersteunen van hun klanten bij het verduurzamen van hun bestaande woning.  Dit doen ze door kennis, tools en slimme financieringsoplossingen aan te bieden.  Dit omvat een sustainable customer journey voor haar klanten die de vereiste informatie over hoe ze hun huis kunnen verduurzamen gemakkelijker toegankelijk maakt. Daarnaast integreren ze duurzaamheidsaspecten in hun productaanbod waardoor het gemakkelijk wordt om de financiering te verkrijgen die nodig is om hun huis te verduurzamen. Sinds mei 2021 bieden ze een lening aan met een Loan-to-value ratio tot 106% waarbij de 6% als duurzaamheidsdepot boven de 100% wordt ingezet voor het nemen van duurzame maatregelen. (Loan-to-value ratio is een financiële term die door kredietverstrekkers wordt gebruikt om de verhouding tussen een lening en de waarde van de woning uit te drukken). Deze maatregelen hebben voor een toename gezorgd van het aantal duurzaamheidsdepots en een verhoging van de energie labels van de gefinancierde woningen in de portefeuille.

    Zie ook: https://www.aegon.nl/sites/default/files/2022-05/Jaarverslag%202021%20AEAM%20Dutch%20Mortgage%20Fund.pdf

    Dit fonds heeft een SFDR-rating 8. Dit is de middelste score. Hierover is door Aegon qua duurzaamheidsbeleid van dit fonds het volgende omschreven:

    Duurzaamheidsbeleid hypotheken – Aegon

    Dit fonds promoot ecologisch of sociale kenmerken op de volgende wijze: Door te beleggen in hypotheekvorderingen van initiatiefnemers die milieuoverwegingen actief promoten als onderdeel van hun acceptatie- en kredietverleningsproces. De beheerder werkt samen met de hypotheekverstrekker om het in aanmerking nemen van omgevingsfactoren, zoals energie-efficiëntie, in het acceptatie- en kredietproces verder aan te moedigen. Zo promoot de hypotheekverstrekker actief een “duurzaamheidslening” waarmee kredietnemers de energieprestatie van hun woning kunnen verbeteren. Bovendien biedt de hypotheekverstrekker gunstigere financieringsvoorwaarden voor woningen met de beste energieklasse. De beheerder verlangt van de hypotheekverstrekker halfjaarlijkse rapportages, waarin wordt beschreven in hoeverre aan de bijbehorende milieukenmerken wordt voldaan, waaronder onder meer de percentage leningen dat wordt uitgekeerd aan verschillende energielabels, de uitstoot van broeikasgassen gegenereerd door de portefeuilles van het Fonds, duurzaamheidsleningen en genomen energiebesparende maatregelen.

    De beheerder heeft rekening gehouden in het beleggingsbeleid met de ecologische of sociale kenmerken zoals deze hierboven zijn benoemd. In aanvulling op het bovenstaande, vereist de Taxonomie verordening dat er informatie verschaft wordt over hoe en in welke mate elk fonds belegt in economische activiteiten die op grond van die criteria als ecologisch duurzaam worden aangemerkt. Deze informatie, en ook een korte uitleg over de verordening, is hieronder opgenomen.

     

    Liquiditeiten, LO Short-Term Money Market (Do not harm)

    Van onze beleggingen is 14,1% ultimo 2021 belegd in het ‘LO Short-term Money Market fund’ en wordt uitsluitend belegd in kortlopende liquide activa. Dit is een niet risicovol beleggingsfonds en heeft als doel om een stabiel rendement te behalen en een zo groot mogelijke liquiditeit.

    Het groeps uitsluitingenbeleid van LO is ook op dit fonds van toepassing en screening vindt plaats op basis van de ESG- en CAR-methodiek van LO. Verder wordt er geselecteerd op de CO2-footprint scope 1 (directe emissies), scope 2 (emissies downstream) en scope 3 (upstream) (supply chain analysis), onder de 1,5-2,0°C conform het Parijsakkoord 2015 en op waterverbruik. Het betreft een SFDR 8 fonds. Voor meer info, zie deze link.

     

    ESG- en SFDR-scores

    Ons hernieuwde beleid had ook weer in 2021 het gewenste effect die tot uiting komt in de hogere ESG-scores. Onze aandelenbeleggingen, waarvoor we de deelneming in 2021 hebben verruild van het ‘Lombard Odier Europe Responsible Equity Enhanced S-fonds’ naar nog duurzamere ‘LO – TargetNetZero Europe Equityfund’(hierover verderop meer) hadden ultimo 2021 een ESG-score van 86 (de score in 2020 van het ‘Lombard Odier Europe Responsible Equity Enhanced S-fonds’ was 73,2).

     

    Conform de nieuwe, per 10 maart 2021 ingegane SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) heeft het ‘LO – TargetNetZero Europe Equityfund’ de hoogste duurzaamheidsrating. Het is een SFDR 9 fonds. De ESG-score van onze (semi)-staatsobligatieportefeuille is van een SDG-score van 73,9 in 2020 licht gestegen naar 74,4 ultimo 2021, de SDG-score van bedrijfsobligatieportefeuille daalde licht van 91,3 eind 2020 naar 91,0 eind 2021.

    SFDR

    “Vanaf 10 maart 2021 is de Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector van toepassing. Deze Verordening is beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR maakt deel uit van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie. De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. De SFDR beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren. Daarvoor moeten aanbieders van beleggingsfondsen meer informatie geven over hun beleid op duurzaamheidsgebied, in hun prospectus én op hun website. Ook moeten de nieuwe regels het fenomeen greenwashing – doen alsof een fonds duurzaam is, terwijl het dat in werkelijkheid niet is – ontmoedigen. Om beleggers meer houvast te bieden, mogen aanbieders niet meer zomaar het etiket ‘duurzaam’ op een beleggingsproduct plakken.

    Drie artikelen

    Maar wat houden die nieuwe regels voor aanbieders van beleggingsfondsen precies in? In drie artikelen van de nieuwe wet – artikel 6, 8 en 9 – staat welke informatie aanbieders verplicht zijn in hun prospectus te zetten. Artikel 6 geldt voor elke fondsaanbieder en verplicht die om duidelijk te maken hoe risico’s op duurzaamheidsgebied meewegen in het selectieproces van beleggingen, zoals aandelen en obligaties. Voor de goede orde: onder duurzaam wordt steeds bedoeld: ESG-bestendig, ofwel een respectvolle omgang met milieu en klimaat (dat valt onder de letter E van Environmental), een sociale omgang met dier en medemens (de letter S van Social) en fatsoenlijk ondernemingsbestuur (de letter G van Governance). Bovendien moet de fondsaanbieder uitleggen hoe die risico’s het rendement beïnvloeden. En vindt de aanbieder dat bepaalde duurzaamheidsrisico’s niet relevant zijn, dan moet hij aangeven waarom hij dat denkt.

    Lichtgroen of donkergroen

    Dan artikel 8 en 9: die gelden respectievelijk voor fondsbeheerders die hun fonds kwalificeren als een met duurzame kenmerken (lichtgroen), of als een met een duurzame doelstelling (donkergroen). Een fonds dat zichzelf niet definieert als duurzaam, hoeft dus alleen aan de vereisten van artikel 6 te voldoen.

    In de praktijk is het gevolg van de nieuwe regels dat een beleggingsfonds nu standaard tot één van de volgende drie categorieën behoort: niet groen (artikel 6), lichtgroen (artikel 8) of donkergroen (artikel 9). De laatste categorie moet vanzelfsprekend aan de hoogste eisen voldoen: alle bedrijven of overheden die deel uitmaken van zo’n fonds moeten kunnen worden beschouwd als duurzame investeringen.”

    Lees meer

    Voor onze private equity-, hypotheken- en geldmarktbeleggingen nemen we deel in LO-fondsen. Het private equityfonds heeft voor de beleggingen van 2016 tot en met 2021 een SFDR 6 rating, voor onze nieuwe beleggingen vanaf 2021 een SFDR 9 rating. Het hypothekenfonds heeft een SFDR 8 rating, het geldmarktfonds is een SFDR 8 fonds

    Onze obligatieportefeuille heeft geen SFDR-rating omdat het onze eigen portefeuille is. We nemen hiervoor niet deel in een Lo-fonds maar Lo beheert onze eigen portefeuille. 

    Onafhankelijk deskundig onderzoek

    Omdat AnsvarIdéa te klein is voor deelname aan de Eerlijke Verzekeringswijzer maar wij grote waarde hechten aan het verduurzamen van ons algehele en dus ook ons beleggingsbeleid hebben we Profundo eind 2019 als eerste verzekeraar in Nederland gevraagd om ons beleggingsbeleid op duurzaamheidsvlak door te lichten. De kosten van dit onderzoek hebben wij, in tegenstelling tot hoe dat geregeld is bij de Eerlijke verzekeringswijzer, zelf bekostigd.
    Lees meer

    Dit onderzoek was gericht op onze obligatie- en aandelenbeleggingen waarbij de volgende aspecten onderzocht werden:

    • Inhoudelijke verbeterpunten van ons beleggingsbeleid.
    • Verbeterpunten in het beleggingsproces door onze externe vermogensbeheerder conform ons beleid.
    • Verbeterpunten van de tools/werkmethodieken en strategieën (best in class, uitsluiten, engagen) die wij samen met onze externe vermogensbeheerder hanteren.
    • Hoe ons beleid en onze beleggingen zich verhouden ten opzichte van de 17 United Nations Sustainable Development Goals.
    • Hoe ons beleid en onze beleggingen zich verhouden ten opzichte van uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de IMVO-convenant.
    • Hoe ons beleid en onze beleggingen zich verhouden ten opzichte van de toets criteria/ achterliggende uitgangspunten van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

    Uit dit onderzoek kwam naar voren dat we als kleinere verzekeraar al goed op weg waren en qua resultaten zo rond het niveau van de op drie en vier na beste scorende in de Eerlijke Verzekeringswijzer uitkomen. Zeker gezien de relatief korte periode dat we hiermee actiever bezig waren, zijn we daar content mee.

    De belangrijkste verbeterpunten waren dat we ons beleid nog beter en gedetailleerder konden formuleren en dat qua uitvoering het engagementproces beter kon. Daarnaast was er nog extra maatschappelijke winst te behalen als we binnen onze beleggingskeuzes meer zouden focussen op die sectoren of bedrijven die substantieel bijdragen aan bijvoorbeeld het verbeteren van het milieu en een kritischer uitsluitingenbeleid hanteren richting juist die sectoren en bedrijven die hier tegenin bewegen. Aan deze verbeterpunten hebben we in 2020 en 2021 gewerkt en stapsgewijs aangepakt.

    Door dit onderzoek zijn we overigens zelf ook wel weer anders en soms ook kritischer gaan kijken naar hoe je maatschappelijk verantwoord moet beleggen. Als voorbeeld, wij realiseerden ons voor dit onderzoek niet echt dat bij de toetsing conform de criteria van de Eerlijke Verzekeringswijzer, de (semi)-staatsobligaties niet worden meegewogen bij de beoordelingen. Dit vinden wij jammer omdat er grote duurzaamheidsverschillen zijn tussen landen onderling. Het maakt nogal wat uit als je obligaties van de Finse overheid vergelijkt met die van bijvoorbeeld Turkije. Hierbij in ogenschouw nemende dat (semi-)staatsobligatiebeleggingen bij alle verzekeraars het grootste part van de totale beleggingskoek vormen, geeft dan wel te denken waarom het grootste part niet wordt meegenomen bij het beoordelen van de totale beleggingsstrategie van een verzekeraar.

    In 2021 hebben we een soortgelijk onderzoek laten verrichten door het VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling). Uiteraard kwamen er vanuit dit onderzoek ook verbeterpunten, met name op het vlak van het explicieter omschrijven van ons beleggingsbeleid. In 2021 en 2022 werken aan deze verbeterpunten.

    Lidmaatschap VBDO

    De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling zet zich sinds 1995 in voor het verduurzamen van de kapitaalmarkt. Als onafhankelijke vereniging stimuleren zij verantwoord beleggen onder financiële instellingen en beursgenoteerde bedrijven. Omdat wij achter de doelstellingen staan van de VBDO en van mening zijn dat samenwerking tot een beter resultaat zal leiden hebben wij ons in 2019 bij de VBDO als lid aangesloten.

    Plannen 2022 e.v.

    Wij streven ernaar om dit omschreven duurzaamheidbeleid toe te passen op alle beleggingscategorieën. Dit is echter in de praktijk nog niet altijd realiseerbaar gezien de aard van de beleggingsvormen, de systematiek, en mogelijkheden van handhaving en bewaking. De geformuleerde principes moeten gezien worden als de stip op de horizon, het ijkpunt waar de gehele beleggingsportefeuille idealiter aan dient te voldoen en waar wij dus op termijn, als dit redelijkerwijs financieel en praktisch gezien realiseerbaar is, steeds meer naar toe willen werken. Voor 2022 hebben we als doel om de verduurzaming van onze private equity (PE) portefeuille te verhogen door de vrijgekomen gelden uit de PE-portefeuille te herbeleggen in het ‘LO Impact fund’.  De vrijkomende gelden uit onze obligatieportefeuille willen wij zoveel mogelijk herbeleggen in green of social bonds. Daarnaast willen we de verbeterpunten die uit een door het VBDO gedane onderzoek over ons beleggingsbeleid kwamen grotendeels implementeren.

    Met een relatief kleine beleggingsportefeuille heeft AnsvarIdéa niet de mogelijkheden van eigen research. Daarom hebben we gekozen voor het uitbesteden van het vermogensbeheer aan een externe vermogensbeheerder. Een externe vermogensbeheerder die bovendien over meer dan voldoende kwaliteiten beschikt om onze portefeuille maatschappelijk verantwoord te beheren, rekening houdend met de door ons hieraan gestelde criteria.

    Door ons beleid en de uitvoering van het beleid door de externe vermogensbeheerder periodiek te laten toetsen door een externe organisatie zoals Profundo of VBDO, waarborgen wij ons MVO-beleggingsbeleid en de daadwerkelijke uitwerking hiervan.