Verantwoord beleggen

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. werd in 1967 opgericht als een 100% dochteronderneming van de Zweedse verzekeraar Ansvar. ‘Ansvar’ is het Zweedse woord voor ‘verantwoordelijkheid’. Ansvar Zweden is in de dertiger jaren van de vorige eeuw opgericht op initiatief van het geheelonthoudersverbond van Motorrijtuigen-bestuurders.

Het adagium van ‘alcoholvrij’ heeft de onderneming in de decennia van maatschappelijke ontzuiling bij het christelijk gedachtegoed gebracht. Vanuit die positie was in een bredere context de duurzaamheid omarmd, maar niet verder uitgewerkt of tot uiting in het beleid gekomen, anders dan keuzes in het beleggingsbeleid.

(Telegraaf 29 maart 1968)

Eind 2017

Vanaf 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd en uiteraard had dit ook consequenties voor ons beleggingsbeleid.

Begin 2018 hebben we onze externe vermogensbeheerder Lombard Odier gevraagd een duurzaamheidsmeting te doen van onze beleggingsportefeuille per eind 2017:

Europese Obligaties (72% van de totale portefeuille waarvan 23% corporate en 49% (semi-) overheid
Voor de corporate obligatiebeleggingen gold een uitsluitingsbeleid waardoor er in principe niet belegd kon en mocht worden in bedrijven die actief waren in of betrokken waren bij de sectoren tabaksindustrie, alcohol- en controversiële wapenproductie en kinderarbeid. De ESG-score, (Environmental, Social & Governance) van onze obligatieportefeuille was eind 2017 65,7.

Europese aandelen (12% van de totale portefeuille)
De Europese aandelen waren belegd in het Lombard Odier Europe High Conviction fonds, de ESG-score per eind 2017 was 62,2. Hiervoor golden uitsluitingen voor de sectoren controversiële wapens en kinderarbeid.

Nederlandse hypotheken (10% van de totale portefeuille) en liquiditeiten (4% van de totale portefeuille)
De Nederlandse hypotheken, met als onderpand Nederlandse woningen, waren verstrekt via Aegon. Qua Verantwoord beleggen is het moeilijk om hieraan een beoordeling toe te kennen. In principe zijn we van mening dat de verstrekte hypotheken een min of meer neutrale impact hebben. Dit geldt ons inziens ook voor onze liquiditeiten, zij het in iets mindere mate.

Private equity (2% van de totale portefeuille)
Onze Private equityportefeuille is slechts een zeer bescheiden deel van onze totale portefeuille en is ondergebracht in het Lombard Odier Global PE Vintagefonds 2016. Duurzaamheid wordt wel meegenomen binnen het selectiebeleid, maar is tot op heden nog niet geformaliseerd. 

Beleggings

portefeuille

ultimo 2017

Beleggings

portefeuille

ultimo 2018

   Beleggings

   portefeuille

   ultimo 2017

    Beleggings

    portefeuille

    ultimo 2018

     Onze vorderingen in 2018 en plannen voor 2019

     Op basis van de uitkomsten van de screening per eind 2017 hebben we in 2018 de mogelijkheden van verdere verduurzaming van onze beleggingsportefeuille onderzocht en als gevolg daarvan besloten om onze duurzaamheidscriteria aan te scherpen en bovendien structureler van aard te maken. Dat doen we op de volgende wijze;

      

     • We hebben ervoor gekozen om voor de aandelen en corporate obligaties de principes die zijn ontleend aan de 17 United Nations Sustainable Development Goals te volgen. Om de beleggingen hierop te toetsen worden ze door Lombard Odier gemeten op basis van 115 datapoints op basis van de ESG-methodiek, aangevuld met de zogenaamde CAR-methodiek (Consciousness, Action en Result). Op basis van de CAR methodologie worden bedrijven die goed scoren overwogen en bedrijven die slecht scoren onderwogen. Bovendien worden de entiteiten waarin we beleggen beoordeeld op hun CO2-uitstoot en waterverbruik, in vergelijking tot andere entiteiten binnen dezelfde sector.

      

     • Voor de obligatiebeleggingen geldt een uitsluitingenbeleid voor controversiële wapens en kinderarbeid. Aanvullend sluiten we bij de corporate obligaties vuurwapens, military contracting, adult entertainment, alcohol, bont en leer, gokken, pesticides, genetisch gemodificeerde organismen, tabak, dierproeven voor cosmetica en nucleaire energie uit.
     • Sinds 1 oktober 2018 hebben we onze aandelenportefeuille in het Lombard Odier Europe High Conviction fonds verruild voor het duurzamer beleggende aandelenfonds, het Lombard Odier Europe Responsible Equity Enhanced “S fonds. Binnen dit fonds wordt het uitsluitingsbeleid van Lombard Odier gehanteerd, wat wil zeggen dat kinderarbeid en controversiële wapens worden uitgesloten. Alle andere sectoren worden middels de CAR methodologie onder- of overwogen. Het gevolg van deze switch is dat onze aandelenportefeuille hierdoor aanzienlijk duurzamer is geworden. Dit uit zich onder meer in de ESG-score van 71,8 (ultimo 2018), dus een verbetering van 9,6 in vergelijking met de ESG-score van ons vorige aandelenfonds. Het aandelenfonds kreeg onlangs van Morningstar de hoogste rating ten aanzien van duurzaamheid.

      

     • Periodiek worden de Europese obligatie- en aandelenbeleggingen getoetst op het voorkomen van negatieve incidenten op het vlak van deze duurzaamheidscriteria bij de onderliggende entiteiten. In voorkomende gevallen zullen er op basis van de beschikbare informatie stappen worden ondernomen, zoals de dialoog aangaan, stemgedrag laten gelden of het verkopen van de deelnemingen in deze entiteiten.

      

     Lees meer

     Wij streven ernaar om dit omschreven duurzaamheidbeleid toe te passen op alle beleggingscategorieën. Dit is echter in de praktijk nog niet altijd realiseerbaar gezien de aard van de beleggingsvormen de systematiek, en mogelijkheden van handhaving en bewaking. Voor 2019 hebben we als doel om de mogelijkheden van verduurzaming van de liquiditeiten, de hypotheekportefeuille en de herbelegging van de vrijgevallen obligaties te onderzoeken.

     De geformuleerde principes moeten gezien worden als de stip aan de horizon, het ijkpunt waar de gehele beleggingsportefeuille idealiter aan dient te voldoen en waar wij dus op termijn, als dit redelijkerwijs financieel en praktisch gezien realiseerbaar is, naar toe willen werken.

     Op basis van een periodieke toetsing van de portefeuille aan de geformuleerde principes kan het beleid nader worden aangescherpt en kunnen accenten worden aangebracht.

     Op grond van de relatief kleine beleggingsportefeuille heeft Ansvar niet de mogelijkheden van eigen research. Daarom hebben we gekozen voor het uitbesteden van het vermogensbeheer aan een externe vermogensbeheerder. Een externe vermogensbeheerder die bovendien over voldoende kwaliteiten beschikt om onze portefeuille maatschappelijk verantwoord te beheren, rekening houdend met de door ons hiervoor gestelde criteria.

     Door ons beleid en de uitvoering van het beleid door de externe vermogensbeheerder eens in de drie jaar te laten toetsen door een externe organisatie, waarborgen wij ons MVO-beleggingsbeleid en de daadwerkelijke uitwerking hiervan. De eerste beoordeling/toetsing van de beleggingsportefeuille op basis van de geformuleerde principes zal in 2019 plaatsvinden.

     Ons hierboven omschreven MVO-beleggingsbeleid en de implementatie hiervan op onze beleggingsportefeuille, voldoet geheel aan de richtlijnen uit het door het Verbond van Verzekeraars getekende IMVO-convenant welke wij als Verbondslid onderschrijven. Bekijk het IMVO convenant hier.

     Turien & Co. Assuradeuren
     James Wattstraat 11
     1817 DC Alkmaar

     T 072 518 11 81
     info@turien.nl

     Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
     Kabelweg 37
     1014 BA Amsterdam

     T 020 617 0426
     info@ansvaridea.nl