Situatie in 2020

Sinds 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd voor de eerstkomende jaren. Om dit te concretiseren hebben we drie ‘logische’ hoofdprojecten benoemd om van daaruit op een weloverwogen manier de verduurzaming van onze producten en onze bedrijfsvoering naar een nog hoger niveau te tillen: verantwoord verzekeren, verantwoord beleggen en de interne bedrijfsvoering. Op deze pagina doen we verslag van de verduurzaming van onze interne organisatie.

Personeelsbeleid

Voor het personeelsbeleid lag, in lijn met het duurzaamheidsbeleid, de focus in 2019 en 2020 op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het werkvermogen van onze medewerkers is in kaart gebracht en aan de hand hiervan worden initiatieven opgezet om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is GoodHabitz, een online leeromgeving waar medewerkers naar eigen inzicht en interesse kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is ons verzuimbeleid gericht op vroege signalering en preventieve hulpverlening.

Vanaf 2021 wordt voor alle medewerkers de mogelijkheid tot het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan geïntroduceerd en kunnen medewerkers deelnemen aan een preventief medisch onderzoek. Bijzonder is ook dat onze medewerkers voorheen verplichte vrije dagen, zoals Kerst of Hemelvaart, mogen ruilen met andere vrije dagen die passen bij hun eigen geloofs- of levensovertuiging. Deze vrijheid is een positief stapje op het gebied van inclusiviteit, tolerantie en vrijheid en ook een signaal dat wij diversiteit, zowel in de samenleving als in ons bedrijf, belangrijk vinden en omarmen.

Ons personeelsbestand

CO2 Emissies 2020

  Turien & Co.:

  Totaal 148 ton CO2, per medewerker 0,6 ton CO2

  In 2020 hebben we voor het eerst de CO2-uitstoot van ons afval (grotendeels papier) meegenomen in de berekening van onze CO2-emissies. Dat meegenomen was onze CO2-uitstoot in 2020 toch bijna 25 procent lager dan de uitstoot over 2019. Een aanzienlijk deel van dat verschil komt uiteraard doordat al ons personeel sinds de coronacrisis zoveel mogelijk vanuit huis werkt. In 2021 is ons kantoorpand eigendom geworden en onderzoeken we hoe we op een doordachte en verantwoorde wijze ons pand nog verder kunnen gaan verduurzamen.

  Sinds 2019 hebben we onze leaseregeling dusdanig gewijzigd dat in de praktijk nagenoeg alle nieuw geleasede voertuigen volledig elektrische auto’s zijn.Het elektriciteitsgebruik van ons pand (inclusief de laadpalen) bestond voor 100% uit groene stroom uit Nederland. Voor de kantoororganisatie van Turien & Co is papier het meest gebruikte materiaal in de dagelijkse werkzaamheden. Het totale papierverbruik in 2020 was ruim 17 ton. Dit papier is gerecycled. Daarnaast had Turien & Co 9,7 ton restafval. Hieruit is na verbanding energie teruggewonnen. Vanaf 2020 hebben wij ook de CO2-uitstoot van het papier en restafval berekend en gecompenseerd.

   AnsvarIdéa:

   Totaal 38 ton CO2, per medewerker 1,22 ton CO2

   In 2020 hebben we voor het eerst de CO2-uitstoot van ons afval (grotendeels papier) meegenomen in de berekening van onze CO2-emissies. Dat meegenomen was onze CO2-uitstoot in 2020 toch 5 procent lager dan de uitstoot over 2019. Een aanzienlijk deel van dat verschil komt uiteraard doordat al ons personeel sinds de coronacrisis zoveel mogelijk vanuit huis werkt.

   Het elektriciteitsgebruik in 2020 (incl. de laadpalen) bestond voor 100% uit groene stroom afkomstig vanuit Europese waterkracht. De kantoorruimte van AnsvarIdéa wordt verwarmd middels stadsverwarming, waarbij de energie afkomstig is vanuit het afval- en energiebedrijf van de gemeente Amsterdam. De footprint van AnsvarIdéa is over 2019/20 niet volledig gebaseerd op feiten maar ten dele ook op aannames. Dat komt doordat de beheerder van het bedrijvenverzamelgebouw waarin wij zijn gehuisvest geen gegevens kan specificeren over onze afvalstromen. Op basis van onze kerncijfers bij Turien & Co hebben wij daarom zo goed mogelijk de afvalstromen bij AnsvarIdéa ingeschat en benaderd en komen daardoor op 2 ton papier en 1,2 ton restafval. Vanaf 2020 hebben wij ook de CO2-uitstoot van het papier en restafval berekend en gecompenseerd.

   Reductie en compensatie van de CO2-emissies

   De grootste impact voor beide organisaties qua CO2 -emissies (Scope 1  en 2) vloeide tot 2019  voort uit het brandstofgebruik van ons wagenpark. De nieuwe leaseregeling uit 2019 stimuleert de werknemers die voor de leaseregeling in aanmerking komen om volledig elektrisch te rijden. 

   Dit heeft uiteraard een gunstig effect op onze CO2-footprint maar heeft bovendien er ook voor gezorgd dat het verwarmen van onze kantoorpanden meer impact heeft dan ons wagenpark.

   Heraanplant van oerwoud, samen met het ITF.
   Wederom hebben we het International Tree Fund (ITF) de opdracht gegeven om ter compensatie van onze CO2-uitstoot in 2020 oerwoud te laten heraanplanten. Tezamen met onze eerdere opdrachten over 2017 2018 en 2019 is dat goed voor ruim 2,76 hectare oerwoud, omgerekend ruim 4 voetbalvelden.

   Het ITF is een kleine Nederlandse stichting die volledig draait op actieve en deskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers declareren alleen hun gemaakte onkosten. Het ITF heeft de Anbi-status. In Costa Rica werkt het ITF samen met de lokale coöperatie Arbofilia.

   Op deze foto is goed het verschil te zien tussen het oerwoud en de kaalslag die de landbouw hier teweeg gebracht heeft

   Miguel Soto Cruz, beheerder boomaanplant Arbofilia, Costa Rica

   Het Carara National Park is één van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Door grootschalige ontbossing zijn veel plant- en diersoorten verdwenen. Het regenwoud van Carare is het leefgebied van jaguars en gekleurde ara’s. In de mangrovebossen bij de kust vind je grote krokodillen. De hogere delen van het gebied, ook wel het Turrubares-gebergte genoemd, zijn bedekt met tropische nevelwouden. Vroeger bestond er een directe verbinding tussen deze gebieden. Van 1950 tot 1970 werden grote delen van dit gebied ontbost om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Maar liefst 90 procent van het oorspronkelijke regenwoud verdween hierdoor. Wat overbleef was een versnipperd gebied van bos, verwilderde weidegronden en gedegradeerde landbouwgronden.

   In 1999 sloegen het International Tree Fund (ITF) en Arbofilia, een lokale natuurbeschermingsorganisatie, de handen ineen voor herbebossing van het gebied. Het doel was het creëren van een ‘Carara Ecological Corridor’ (CEC) om zo het regenwoud van Carara, de nevelwouden en de mangrovebossen weer met elkaar te verbinden. Inmiddels is 65 hectare bos hersteld en zijn verschillende diersoorten teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen. De bomen die twintig jaar geleden zijn geplant, zijn inmiddels tien meter of hoger en de waterhuishouding in het gebied is hersteld. Daar waar vroeger in het droge seizoen de bronnen droogvielen, is er nu het hele jaar door weer vers water beschikbaar.

   Verminderen verbruik grondstoffen

   In 2019 is Turien & Co. overgaan tot digitale verzending van documenten in plaats van deze per fysieke post te verzenden. In 2020 en 2021 zijn we daarmee doorgegaan en hebben we dit verder uitgebreid. In de  loop van 2021 zal dit bij AnsvarIdéa navolging krijgen en zullen we naast onze assurantieadviseurs ook onze verzekerden benaderen om tot digitaal ontvangst over te gaan. Eind 2020 hebben we om de verzekerden van Turien & Co.  hiertoe aan te sporen voor elke verzekerde die hiertoe overging beloond met het planten van een boom in Limburg of Noord Holland

   Sponsoring in 2020

   Naast de hierboven genoemde heraanplant van oerwoud in Costa Rica en boomaanplant in Limburg en Noord Holland hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. in 2020 ook nog andere maatschappelijke initiatieven en doelen ondersteund. De belangrijkste of meest bijzondere hiervan zijn:

   “Sponsoring van de brandwondenstichting, logisch toch?”

   AnsvarIdéa en Turien & Co. Assuradeuren weten als brandverzekeraar hoeveel impact een brand kan hebben. Natuurlijk, wij proberen een klant na een brand zo goed mogelijk te helpen, maar dit komt in de praktijk toch neer op ontlasten en financieel schadeloosstellen. Uiteraard is dat belangrijk en fijn om te mogen doen, maar het valt in het niets met het leed dat een brand teweegbrengt als er mensen gewond raken of komen te overlijden. Daarom ondersteunen wij de Brandwondenstichting en maakten we het ook weer in 2020 samen met hen mogelijk om 125 artsen en verpleegkundigen uit reguliere ziekenhuizen op te leiden. Zodat zij, op de afdelingen spoedeisende hulp van de ziekenhuizen, echt het verschil kunnen maken!

   Werknemersvrijwilligerswerk en sponsorverzoeken van onze medewerkers

   Sinds 2020 mogen onze medewerkers een dag per jaar betaald “werknemersvrijwilligerswerk” doen.  Daarnaast mogen ze sponsorverzoeken indienen voor projecten van charitatieve instellingen. Bij deze sponsorverzoeken is het wel een voorwaarde dat de werknemer zelf eveneens een wezenlijke bijdrage levert, bijvoorbeeld door mee te lopen bij een sponsorloop. Door de geldende coronamaatregelen is deze regeling in 2020 en in het eerste deel van 2021 niet echt van de grond gekomen. We hopen dat er in de loop van 2021 weer meer bewegingsvrijheid ontstaat waardoor deze initiatieven weer ontplooid kunnen gaan worden.

   Alternatief voor het willen schenken van de reiskostencompensatie.

   Doordat er door de coronacrisis nagenoeg geen invulling gegeven kon worden aan de  werknemersvrijwilligerswerkregeling stelden diverse medewerkers voor om hun reiskosten-compensatie die zij ontvangen te schenken aan een goed doel. Omdat dit een zeer sympathiek gebaar was maar administratief gezien nogal complex ligt hebben we als organisatie besloten op een  pragmatische wijze invulling te geven aan dit initiatief van de medewerkers; er zijn zeven  charitatieve instellingen gekozen waaronder € 20.000,- te verdelen was. De persoonlijke voorkeuren van onze medewerkers bepaalden de verdeelsleutel. Dit had het volgende resultaat:

   Stichting Zorg na werk in coronazorg (Zwic)

   Het ondersteunen van dit branche brede initiatief is door het Verbond van Verzekeraars geïnitieerd. Het steunfonds, opgericht door twee chirurgen heeft als doelstelling zorgverleners die als gevolg van covid-19 arbeidsongeschikt raken of komen te overlijden, financieel te ondersteunen. Wij hebben Zwic met een donatie van ruim € 7.000,- ondersteund en danken het Verbond voor het initiëren van deze branche brede actie.

   Nieuwe samenwerkingsverbanden en ondersteuning in 2021

   World Animal Protection is een internationale organisatie die opkomt voor de belangen van wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en  in rampsituaties. Dat doen ze door het geven van directe (nood)hulp, het geven van voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. 

   World Animal Protection is als belangenbehartiger voor dieren ook betrokken bij het door de verzekeringssector ondertekende IMVO-convenant. Dit convenant heeft als doel  het maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector naar een hoger niveau te tillen. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. Omdat wij de doelstellingen en werkwijze van World Animal Protection onderschrijven en hun inspanningen als samenwerkingspartner bij de IMVO-convenant zeer op prijs stellen hebben we hun activiteiten met een gift van € 15.000 financieel ondersteund.

   AnsvarIdéa heeft zich als eerste, niet in de kobaltketen actieve bedrijf aangesloten bij de Fair Cobalt Alliance

   Wij zijn als één van de Nederlandse marktleiders van het verzekeren van elektrische auto’s (EV’s) bezorgd over de wijze waarop kobalt momenteel gewonnen wordt. Kobalt zit als essentiële  grondstof in de batterijen van EV’s. Circa  70% van de wereldwijde productie wordt gedolven in de Democratische Republiek Congo (DRC) in grote, geïndustrialiseerde mijnen. Ongeveer een kwart van de Congolese kobalt komt uit kleine, onofficiële mijnen die door de arme, lokale bevolking geëxploiteerd worden. Zo een 90% van de lokale arbeiders in de mijnbouw werken in deze kleinere mijnen. Beide vormen van mijnbouw hebben terplekke veel negatieve impact op het milieu en de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Bij de kleinere, niet officiële mijnen is er bovendien sprake van zeer onveilige werkomstandigheden, uitbuiting, kinderarbeid en nog heftigere milieuverontreiniging.   

   De Impact Facility (FC), een Engelse NGO, gericht op het helpen van mijnbouwgemeenschappen, heeft in 2020 samen met bedrijven die behoefte hebben aan eerlijke kobalt de Fair Cobalt Alliance opgericht. De in Nederland gevestigde Fairphone (fabricage duurzame smartphones) en producent van lichtbronnen Signify (voorheen onderdeel van Philips) waren medeoprichters. 

   Om de omstandigheden in DRC te verbeteren werkt FCA  lokaal aan het verbeteren van de omstandigheden in deze kleinere mijnen door de mijnen veiliger, de werkomstandigheden eerlijker en het milieu schoner te maken. Omdat de FCA voorziet dat er op termijn mede als gevolg van recycling minder vraag zal zijn naar gedolven kobalt richt men zich ook op het opleiden van jongeren. Hierdoor hoopt FCA te bereiken dat de bevolking als de vraag naar kobalt afneemt op een andere wijze inkomsten kan genereren. 

   Inmiddels hebben ook partijen als Tesla, Volvo en Glencore dit initiatief omarmd en recent hebben Unicef en Safe the Children zich hierbij aangesloten. De Nederlandse overheid is de grootste subsidiegever.

   Dat het bedrijfsleven samen met NGO’s, gesteund door de overheid, een dergelijk initiatief ontplooit vinden wij zeer uniek. De doelstellingen van dit initiatief ondersteunt AnsvarIdéa als verzekeraar van de EV’s graag. Als eerste bedrijfsmatige lid die niet zelf actief is in de suplychain van kobalt, ondersteunen wij de FCA met een jaarlijkse lidmaatschapsfee van € 15.000 Daarnaast helpen we graag mee om in Nederland de bewustwording van de misstanden in Congo ter vergroten. 

   We realiseren ons terdege dat dit een zeer risicovol project is met een hoog afbreukrisico. De republiek Congo is uiterst moeilijk bereisbaar en zeer onveiligs. De politieke situatie is instabiel, er is  sprake van veel corruptie en heftige criminaliteit. Bovendien is het één van de armste landen ter wereld.

   Verslag frequentie

    

   Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op deze website bijgewerkt.

   Commitment GRI

    

   Dit MVO-verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door Turien & Co. en AnsvarIdéa zelf en niet door externen geverifieerd.

   Reikwijdte van het verslag

    

   Deze informatie betreft een omschrijving van de situatie van de interne organisatie eind 2019 van Turien & Co. en AnsvarIdéa. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

   Contact

    

   Neem voor vragen over dit verslag en deze MVO-website contact op met:

   Paul Burger, MVO-Adviseur AnsvarIdéa en Turien & Co.

   Telefoon: 06 53 56 09 52
   Email: pburger@turien.nl