Situatie in 2019

Ons personeelsbestand

Personeelsbeleid

In 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd voor de eerstkomende jaren. Om dit te concretiseren hebben we drie ‘logische’ hoofdprojecten benoemd om van daaruit op een weloverwogen manier de verduurzaming van onze producten en onze bedrijfsvoering naar een nog hoger niveau te tillen: verantwoord verzekeren, verantwoord beleggen en de interne bedrijfsvoering.

Voor het personeelsbeleid ligt, in lijn met het duurzaamheidsbeleid, de focus in 2019 en 2020 op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het werkvermogen van onze medewerkers is in kaart gebracht en aan de hand hiervan worden initiatieven opgezet om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is GoodHabitz, een online leeromgeving waar medewerkers naar eigen inzicht en interesse kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is ons verzuimbeleid gericht op vroege signalering en preventieve hulpverlening.

CO2 Emissies 2019

  Turien & Co.:

  Totaal 195 ton CO2, per medewerker 0,86 ton CO2

  In 2019 en 2020 onderzoeken wij of we onze huidige kantoorruimte willen verduurzamen of naar een andere duurzamere kantoorlocatie willen verhuizen. Eind 2019 hebben we onze leaseregeling (ook voor AnsvarIdéa-medewerkers)  dusdanig gewijzigd dat in de praktijk nagenoeg alle nieuw geleasede voertuigen volledig elektrische auto’s zijn. Volgens onderzoek van de Europese Federatie voor Transport en Milieu (T&E) stoten elektrische auto’s gemiddeld zo’n drie keer minder CO2 uit dan een gelijkaardig model uitgerust met een verbrandingsmotor. Het elektriciteitsgebruik bestond voor 100% uit groene stroom uit Nederland.

   AnsvarIdéa:

   Totaal 40 ton CO2, per medewerker 1,33 ton CO2

   Het elektriciteitsgebruik in 2019 bestond voor 100% uit groene stroom uit Nederland.  De kantoorruimte van AnsvarIdéa wordt verwarmd middels stadsverwarming, waarbij de energie afkomstig is vanuit het afval- en energiebedrijf van de gemeente Amsterdam. De footprint van AnsvarIdéa is over 2019 niet volledig. Dat komt doordat de beheerder van het bedrijvenverzamelgebouw geen gegevens kan specificeren over onze afvalstromen. Het door ons zelf afgevoerde vertrouwelijke papier bedroeg in 2019 1,27 ton.

   Reductie en compensatie van de CO2-emissies

   De grootste impact voor beide organisaties qua CO2-emissies vloeit voort uit het brandstofgebruik van ons wagenpark. De nieuwe leaseregeling is eind 2019 dusdanig gewijzigd met als gevolg dat praktisch alle nieuwe voertuigen volledig elektrisch rijden.  Dit heeft vanaf het tweede deel van 2019 een gunstig effect op onze CO2-footprint.

   In september heeft stichting Banden op Spanning de banden van al de auto’s van medewerkers die op onze parkeerplaats stonden weer op de juiste spanning gebracht. Dat is beter voor het brandstofgebruik en het milieu maar bovendien ook veiliger.

   Heraanplant van oerwoud, samen met het ITF.
   In 2020 hebben we voor het compenseren van onze 235 ton CO2-uitstoot (scope 1 en scope 2) over 2019 wederom het International Tree Fund (ITF) de opdracht gegeven oerwoud te laten heraanplanten. Tezamen met onze eerdere opdrachten over 2017 en 2018 is dat goed voor ruim 2,2 hectare oerwoud, zo een 4 ½ voetbalveld groot.

   Het ITF is een kleine Nederlandse stichting die volledig draait op actieve en deskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers declareren alleen hun gemaakte onkosten. Het ITF heeft de Anbi-status. In Costa Rica werkt het ITF samen met de lokale coöperatie Arbofilia.

   Op deze foto is goed het verschil te zien tussen het oerwoud en de kaalslag die de landbouw hier teweeg gebracht heeft

   Miguel Soto Cruz, beheerder boomaanplant Arbofilia, Costa Rica

   Het Carara National Park is één van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Door grootschalige ontbossing zijn veel plant- en diersoorten verdwenen. Het regenwoud van Carare is het leefgebied van jaguars en gekleurde ara’s. In de mangrovebossen bij de kust vind je grote krokodillen. De hogere delen van het gebied, ook wel het Turrubares-gebergte genoemd, zijn bedekt met tropische nevelwouden. Vroeger bestond er een directe verbinding tussen deze gebieden. Van 1950 tot 1970 werden grote delen van dit gebied ontbost om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Maar liefst 90 procent van het oorspronkelijke regenwoud verdween hierdoor. Wat overbleef was een versnipperd gebied van bos, verwilderde weidegronden en gedegradeerde landbouwgronden.

   In 1999 sloegen het International Tree Fund (ITF) en Arbofilia, een lokale natuurbeschermingsorganisatie, de handen ineen voor herbebossing van het gebied. Het doel was het creëren van een ‘Carara Ecological Corridor’ (CEC) om zo het regenwoud van Carara, de nevelwouden en de mangrovebossen weer met elkaar te verbinden. Inmiddels is 65 hectare bos hersteld en zijn verschillende diersoorten teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen. De bomen die twintig jaar geleden zijn geplant, zijn inmiddels tien meter of hoger en de waterhuishouding in het gebied is hersteld. Daar waar vroeger in het droge seizoen de bronnen droogvielen, is er nu het hele jaar door weer vers water beschikbaar.

   Afval 2019

    Turien & Co.:

    Totaal 30,25 ton afval (0,13 ton afval per medewerker)

    Verminderen verbruik grondstoffen in 2018

    In 2019 is Turien & Co. overgaan tot standaard digitale verzending van documenten in plaats van deze per fysieke post te verzenden. In de loop van 2020 zal dit bij AnsvarIdéa navolging krijgen.

    Sponsoring in 2019

    AnsvarIdéa en Turien & Co. ondersteunen  meerdere maatschappelijk activiteiten en goede doelen.  In 2017 zijn we een meerjarige  samenwerking aangegaan met de Nederlandse Brandwonden Stichting. We verbinden ons ook graag aan initiatieven waar onze medewerkers zelf aan verbonden zijn en mee komen, eigen initiatieven van collega’s worden daarom van harte toegejuicht.  Het is uiteraard wel van belang dat er maatschappelijke relevantie is bij deze initiatieven en dat wij als organisatie achter de doelstellingen staan.

    AnsvarIdéa en Turien & Co. Assuradeuren weten als brandverzekeraar hoeveel impact een brand kan hebben. Natuurlijk, wij proberen een klant na een brand zo goed mogelijk te helpen, maar dit komt in de praktijk toch neer op ontlasten en financieel schadeloosstellen. Uiteraard is dat belangrijk en fijn om te mogen doen, maar het valt in het niets met het leed dat een brand teweegbrengt als er mensen gewond raken of komen te overlijden. Daarom ondersteunen wij de Brandwondenstichting en maakten we het ook weer in 2019 samen met hen mogelijk om 125 artsen en verpleegkundigen uit reguliere ziekenhuizen op te leiden. Zodat zij, op de afdelingen spoedeisende hulp van de ziekenhuizen, echt het verschil kunnen maken!

    Daarnaast sponsorden we in een aantal kleinschaligere projecten van  onder andere Daklozenopvang stichting de Stem, vereniging Anneen (Suriname), het Ronald Mc Donaldfonds, het Epilepsiefonds, Flying Doctors en het Kinderfonds.

    Met ingang van 2020 is het voor al onze medewerkers mogelijk gemaakt om gedurende een dag per jaar betaald werknemersvrijwilligerwerk te verrichten. Daarnaast mogen de medewerkers sponsorverzoeken indienen voor projecten van charitatieve instellingen. Bij deze sponsorverzoeken is het wel een voorwaarde dat de werknemer zelf eveneens een wezenlijke bijdrage levert, bijvoorbeeld door mee te lopen bij een sponsorloop.

    “Sponsoring van de brandwondenstichting, logisch toch?”

    Verslag frequentie

     

    Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op deze website bijgewerkt.

    Commitment GRI

     

    Dit MVO-verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door Turien & Co. en AnsvarIdéa zelf en niet door externen geverifieerd.

    Reikwijdte van het verslag

     

    Deze informatie betreft een omschrijving van de situatie van de interne organisatie eind 2019 van Turien & Co. en AnsvarIdéa. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

    Contact

     

    Neem voor vragen over dit verslag en deze MVO-website contact op met:

    Paul Burger, MVO-Adviseur AnsvarIdéa en Turien & Co.

    Telefoon: 06 53 56 09 52
    Email: pburger@turien.nl