Situatie in 2017

Ons personeelsbestand

Personeelsbeleid

Personeels-
beleid

Bij Turien & Co. en AnsvarIdéa vinden we het belangrijk dat onze medewerkers goed vertegenwoordigd zijn. We hechten veel waarde aan een goede verstandhouding met de Ondernemingsraad en zien die ook echt als een belangrijke gesprekspartner. Bijvoorbeeld bij organisatieveranderingen. Zij hebben een grote rol gespeeld in de periode van reorganisatie die het gevolg was van dat Turien & Co. in 2017 als assuradeur stopte met zorgverzekeringen. Door het bieden van opleidingen zijn dertig medewerkers vanuit de zorgtak herplaatst naar andere afdelingen, waardoor zij hun baan konden behouden.

Met de overname van AnsvarIdéa door Turien & Co. in 2015 is een nieuwe flexibele organisatie ontstaan met mogelijkheden om bij AnsvarIdéa, maar ook bij acht andere volmacht gevende verzekeraars, de risico’s onder te brengen. In 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd voor de eerstkomende jaren. Om dit te concretiseren hebben we drie ‘logische’ hoofdprojecten benoemd om van daaruit op een weloverwogen manier de verduurzaming van onze producten en onze bedrijfsvoering naar een nog hoger niveau te tillen: verantwoord verzekeren, verantwoord beleggen en de interne bedrijfsvoering.

CO2 Emissies 2017

   Turien & Co.:

   Totaal 197 ton CO2, per medewerker 0,62 ton CO2

   In het kantoorgebouw van Turien & Co. waren in 2017 enkele energiebesparende maatregelen genomen zoals topkoeling van het gebouw en spanningsoptimalisatie dat bijdraagt aan energiebesparing. Het elektriciteitsgebruik bestond voor 100% uit groene stroom uit Nederland.

   In het EED-rapport van eind 2016 zijn enkele energiebesparende maatregelen aanbevolen en Turien & Co. heeft hiervan in 2016 en 2017 een aantal maatregelen doorgevoerd. Onder andere zijn er aanwezigheidsmelders voor de verlichting geplaatst en is er een deel van de lichtbronnen vervangen door ledverlichting.

   AnsvarIdéa:

   Totaal 54 ton CO2, per medewerker 1,5 ton CO2

   De footprint van AnsvarIdéa is over 2017 niet volledig als gevolg van ontbrekende gegevens van het voormalige kantoor waar we tot begin januari 2018 gehuisvest waren.

   Het elektriciteitsgebruik in 2017 bestond voor 100% uit groene stroom uit Nederland.  AnsvarIdéa is in 2018 naar een nieuw en duurzamer kantoorpand verhuisd. Deze nieuwe locatie wordt verwarmd middels stadsverwarming, waarbij de energie afkomstig is vanuit het afval- en energiebedrijf van de gemeente Amsterdam.

    Turien & Co.:

    Totaal 197 ton CO2, per medewerker 0,62 ton CO2

    In het kantoorgebouw van Turien & Co. waren in 2017 enkele energiebesparende maatregelen genomen zoals topkoeling van het gebouw en spanningsoptimalisatie dat bijdraagt aan energiebesparing. Het elektriciteitsgebruik bestond voor 100% uit groene stroom uit Nederland.

    In het EED-rapport van eind 2016 zijn enkele energiebesparende maatregelen aanbevolen en Turien & Co. heeft hiervan in 2016 en 2017 een aantal maatregelen doorgevoerd. Onder andere zijn er aanwezigheidsmelders voor de verlichting geplaatst en is er een deel van de lichtbronnen vervangen door ledverlichting.

     AnsvarIdéa:

     Totaal 54 ton CO2, per medewerker 1,5 ton CO2

     De footprint van AnsvarIdéa is over 2017 niet volledig als gevolg van ontbrekende gegevens van het voormalige kantoor waar we tot begin januari 2018 gehuisvest waren.

     Het elektriciteitsgebruik in 2017 bestond voor 100% uit groene stroom uit Nederland.  AnsvarIdéa is in 2018 naar een nieuw en duurzamer kantoorpand verhuisd. Deze nieuwe locatie wordt verwarmd middels stadsverwarming, waarbij de energie afkomstig is vanuit het afval- en energiebedrijf van de gemeente Amsterdam.

     Reductie en compensatie van de CO2-emissies

     De grootste impact voor beide organisaties qua CO2-emissies vloeit voort uit het gasverbruik voor het verwarmen van het kantoorpand en de brandstof van het wagenpark. Het grote verschil in CO2-uitstoot per medewerker bij AnsvarIdéa en Turien & Co. vloeit voor een belangrijk deel voort uit de grotere afstand qua woon-werkverkeer én dat er bij AnsvarIdéa relatief gezien meer accountmanagers werken en minder managers. De accountmanagers rijden aanzienlijk meer kilometers dan de leden van het management.

     In 2018 willen Turien & Co. en AnsvarIdéa beleid opstellen ter reductie en/of compensatie van haar CO2-emissies door o.a. het beleid van het

     wagenpark te verduurzamen en voor het kantoorpand van Turien & Co. te onderzoeken hoe het gasverbruik omlaag gebracht kan worden.

     Het nieuwe kantoor van AnsvarIdéa is gehuisvest in een kantoorverzamelgebouw dat door stadswarmte verwarmd wordt. Dit kantorenverzamelgebouw verwarmt het gehele pand met duurzame energie van het Afval- en Energiebedrijf van de Gemeente Amsterdam.

     In 2018 hebben we voor het compenseren van de CO2-uitstoot over 2017 een reservering getroffen zodat we 2017 CO2 neutraal kunnen afsluiten.

     Afval 2017

     Turien & Co.:

     Totaal 47,44 ton afval (0,15 ton afval per medewerker)

      AnsvarIdéa:

      Totaal 15,14 ton afval (0,42 ton afval per medewerker)

       Verminderen verbruik grondstoffen in 2018

       In 2018 wil Turien & Co. overgaan tot standaard digitale verzending van documenten in plaats van deze per normale post te verzenden. Ook zullen de mogelijkheden van verdere afvalscheiding, vermindering van verbruik van kantoormaterialen en het gebruik van duurzamere materialen verder worden onderzocht.

       Sponsoring in 2017

       AnsvarIdéa en Turien & Co., ondersteunen meerdere maatschappelijk activiteiten en goede doelen.  Zo zijn we in 2017 een meerjarige samenwerking aangegaan met de Nederlandse Brandwonden stichting.

       AnsvarIdéa en Turien & Co. Assuradeuren weten als brandverzekeraars hoeveel impact een brand kan hebben. Natuurlijk, wij proberen een klant na een brand zo goed mogelijk te helpen, maar dit komt in de praktijk toch neer op ontlasten en financieel schadeloosstellen. Uiteraard is dat belangrijk en fijn om te mogen doen, maar het valt in het niets met het leed dat een brand teweegbrengt als er mensen gewond raken of komen te overlijden. Daarom ondersteunen wij de Brandwondenstichting en maakten het zo samen met hen mogelijk om 125 artsen en verpleegkundigen uit reguliere ziekenhuizen op te leiden. Zodat zij, op de afdelingen spoedeisende hulp van de ziekenhuizen, echt het verschil kunnen maken!

       Daarnaast sponsorden we in 2017 het Leontienhuis (inloophuis voor mensen met een eetstoornis), een olympische sportweek voor kinderen uit achterstandsgroepen, een multicultureel festival en een aantal kleinschaligere projecten die veelal door onze eigen medewerkers werden voorgedragen.

       “Sponsoring van
       de brandwonden
       stichting, logisch
       toch?”

        

       “Sponsoring van de brand-
       wondenstich-
       ting, logisch
       toch?”

        

       Verslag frequentie

       Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op deze website bijgewerkt.

       Commitment GRI

       Dit MVO-verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door Turien & Co. en AnsvarIdéa zelf en niet door externen geverifieerd.

       Reikwijdte van het verslag

       Dit verslag betreft een omschrijving van de situatie van de interne organisatie eind 2017 van Turien & Co. en AnsvarIdéa. Dit is echter aangevuld met relevante aspecten die het vermelden waard zijn en die als gevolg van de nulmeting over 2017 vanaf 2018 door ons zijn opgepakt. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

       Contact

       Neem voor vragen over dit verslag en deze MVO-website contact op met:

       Paul Burger, MVO-Adviseur AnsvarIdéa en Turien & Co.

       Telefoon: 06 53 56 09 52
       Email: pburger@turien.nl

       Turien & Co. Assuradeuren
       James Wattstraat 11
       1817 DC Alkmaar

       T 072 518 11 81
       info@turien.nl

       Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
       Kabelweg 37
       1014 BA Amsterdam

       T 020 617 0426
       info@ansvaridea.nl