Situatie in 2021

Sinds 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd voor de eerstkomende jaren. Om dit te concretiseren hebben we vier ‘logische’ hoofdprojecten benoemd om van daaruit op een weloverwogen manier de verduurzaming van onze producten en onze bedrijfsvoering naar een nog hoger niveau te tillen: verantwoord verzekeren, verantwoord beleggen de interne bedrijfsvoering en samenwerkingen. Op deze pagina doen we verslag van de verduurzaming van onze interne organisatie en van onze samenwerkingsverbanden.

Personeelsbeleid

Voor het personeelsbeleid lag, in lijn met het duurzaamheidsbeleid, de focus in 2019 en 2020 op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het werkvermogen van onze medewerkers is in kaart gebracht en aan de hand hiervan worden initiatieven opgezet om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is GoodHabitz, een online leeromgeving waar medewerkers naar eigen inzicht en interesse kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is ons verzuimbeleid gericht op vroege signalering en preventieve hulpverlening.

Vanaf 2021 wordt voor alle medewerkers de mogelijkheid tot het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan geïntroduceerd en kunnen medewerkers deelnemen aan een preventief medisch onderzoek. Bijzonder is ook dat onze medewerkers voorheen verplichte vrije dagen, zoals Kerst of Hemelvaart, mogen ruilen met andere vrije dagen die passen bij hun eigen geloofs- of levensovertuiging. Deze vrijheid is een positief stapje op het gebied van inclusiviteit, tolerantie en vrijheid en ook een signaal dat wij diversiteit, zowel in de samenleving als in ons bedrijf, belangrijk vinden en omarmen.

Ons personeelsbestand

De verhouding tussen mannen en vrouwen in leidinggevende posities is bijna gelijk met 15 mannen versus 13 vrouwen. De twee hoofdige directie bestaat uit Femke Bakker (CFO) en Peter van Geijtenbeek (CEO).

CO2 Emissies 2021

  Turien & Co.:

  Totaal 134,9 (2020 148) ton CO2, per medewerker 0,5 ton

  In 2021 is ons kantoorpand eigendom geworden en onderzoeken we hoe we op een doordachte en verantwoorde wijze ons pand kunnen gaan verduurzamen.

  Sinds 2019 hebben we onze leaseregeling dusdanig gewijzigd dat in de praktijk nagenoeg alle nieuw geleasede voertuigen volledig elektrische auto’s zijn.

  Het elektriciteitsgebruik van ons pand (inclusief de laadpalen) bestond voor 100% uit groene stroom uit Nederland.

   AnsvarIdéa:

   Totaal 33,5 (2020 38) ton CO2, per medewerker 0,8 ton CO2

   Sinds 2019 hebben we onze leaseregeling dusdanig gewijzigd dat in de praktijk nagenoeg alle nieuw geleasede voertuigen volledig elektrische auto’s zijn.

   Het elektriciteitsgebruik van ons pand (inclusief de laadpalen) bestond uit duurzame stroom, maar niet op het niveau dat wij wensen. Daarom hebben wij hiervoor toch de CO2 gecompenseerd. Het kantoor van AnsvarIdéa is gehuisvest in een kantorenverzamelgebouw. Het gevolg hiervan is dat wij niet zelf onze energieleveranciers kunnen kiezen en dat wij geen inzage hebben in onze

   Reductie en compensatie van de CO2-emissies

   De grootste impact voor beide organisaties qua CO2 -emissies (Scope 1  en 2) vloeide tot 2019  voort uit het brandstofgebruik van ons wagenpark. De nieuwe leaseregeling uit 2019 stimuleert de werknemers die voor de leaseregeling in aanmerking komen om volledig elektrisch te rijden.  Dit heeft uiteraard een gunstig effect op onze CO2-footprint maar heeft bovendien er ook voor gezorgd dat het verwarmen van onze kantoorpanden en het gebruik van elektriciteit in het kantoor van AnsvarIdéa meer impact heeft dan ons wagenpark.

   Lees meer

   Scope 1 betreft de uitstoot door gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.

   Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. De organisatie gebruikt deze energie intern, maar wekt deze niet intern op Die opwekking vindt fysiek ergens anders plaats, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale.

    

   Heraanplant van oerwoud, samen met het ITF.

   In 2022 hebben we voor het compenseren van onze 169 ton CO2-uitstoot (scope 1 en scope 2) uit 2021 Er wederom voor gekozen  hetgekozen het International Tree Fund (ITF) de opdracht te geven oerwoud te laten heraanplanten. Tezamen met onze eerdere opdrachten over 2017 2018 en 2019 en 2020 is dat goed voor ruim 3,4 hectare oerwoud, goed voor bijna 7 voetbalvelden.

   Het ITF is een kleine Nederlandse stichting die volledig draait op actieve en deskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers declareren alleen hun gemaakte onkosten. Het ITF heeft de Anbi-status. In Costa Rica werkt het ITF samen met de lokale coöperatie Arbofilia.

   Op deze foto is goed het verschil te zien tussen het originele oerwoud (links) en de kaalslag (rechts) die de landbouw hier teweeg gebracht heeft.

   Miguel Soto Cruz, beheerder boomaanplant Arbofilia, Costa Rica.

   Het Carara National Park is één van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Door grootschalige ontbossing zijn veel plant- en diersoorten verdwenen. Het regenwoud van Carare is het leefgebied van jaguars en gekleurde ara’s. In de mangrovebossen bij de kust vind je grote krokodillen. De hogere delen van het gebied, ook wel het Turrubares-gebergte genoemd, zijn bedekt met tropische nevelwouden. Vroeger bestond er een directe verbinding tussen deze gebieden. Van 1950 tot 1970 werden grote delen van dit gebied ontbost om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Maar liefst 90 procent van het oorspronkelijke regenwoud verdween hierdoor. Wat overbleef was een versnipperd gebied van bos, verwilderde weidegronden en gedegradeerde landbouwgronden.

   In 1999 sloegen het International Tree Fund (ITF) en Arbofilia, een lokale natuurbeschermingsorganisatie, de handen ineen voor herbebossing van het gebied. Het doel was het creëren van een ‘Carara Ecological Corridor’ (CEC) om zo het regenwoud van Carara, de nevelwouden en de mangrovebossen weer met elkaar te verbinden. Inmiddels is 65 hectare bos hersteld en zijn verschillende diersoorten teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen. De bomen die twintig jaar geleden zijn geplant, zijn inmiddels tien meter of hoger en de waterhuishouding in het gebied is hersteld. Daar waar vroeger in het droge seizoen de bronnen droogvielen, is er nu het hele jaar door weer vers water beschikbaar.

   Verminderen verbruik grondstoffen

   In 2019 is Turien & Co. overgaan tot digitale verzending van documenten in plaats van deze per fysieke post te verzenden. In 2021 en 2022 zijn we daarmee doorgegaan en hebben we dit verder uitgebreid. Eind 2020 hebben we om de verzekerden van Turien & Co. hiertoe aan te sporen voor elke verzekerde die hiertoe overging beloond met het planten van een boom in Limburg of Noord Holland. Halverwege 2022 was de digitale postverzending gestegen naar al meer dan 40 procent.

   Sponsoring in 2021

   Naast de hierboven genoemde heraanplant van oerwoud in Costa Rica en boomaanplant in Limburg en Noord Holland hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. In 2021 ook nog andere maatschappelijke initiatieven en doelen ondersteund. De grootste hiervan zijn:

   “Sponsoring van de brandwondenstichting, logisch toch?”

   AnsvarIdéa en Turien & Co. Assuradeuren weten als brandverzekeraar hoeveel impact een brand kan hebben. Natuurlijk, wij proberen een klant na een brand zo goed mogelijk te helpen, maar dit komt in de praktijk toch neer op ontlasten en financieel schadeloosstellen. Uiteraard is dat belangrijk en fijn om te mogen doen, maar het valt in het niets met het leed dat een brand teweegbrengt als er mensen gewond raken of komen te overlijden. Daarom ondersteunen wij de Brandwondenstichting al enkele jaren met een jaarlijkse gift van € 25.000, – en maakten we het ook weer in 2021 samen met hen mogelijk om 125 artsen en verpleegkundigen uit reguliere ziekenhuizen op te leiden. Zodat zij, op de afdelingen spoedeisende hulp van de ziekenhuizen, echt het verschil kunnen maken!

    

   Fair Cobalt Alliance

   AnsvarIdéa heeft zich als eerste, niet in de kobaltketen actieve bedrijf aangesloten bij de Fair Cobalt Alliance.

   Wij zijn als één van de Nederlandse marktleiders van het verzekeren van elektrische auto’s (EV’s) bezorgd over de wijze waarop kobalt momenteel gewonnen wordt. Kobalt zit als essentiële grondstof in de batterijen van EV’s. Ongeveer 70% van de wereldwijde productie wordt gedolven in de Democratische Republiek Congo (DRC) in grote, geïndustrialiseerde mijnen. Ongeveer een kwart van de Congolese kobalt komt uit kleine, onofficiële mijnen die door de arme, lokale bevolking geëxploiteerd worden. Zo een 90%van de lokale arbeiders in de mijnbouw werken in deze kleinere mijnen. Beide vormen van mijnbouw hebben terplekke veel negatieve impact op het milieu en de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Bij de kleinere, niet officiële mijnen is er bovendien sprake van zeer onveilige werkomstandigheden, uitbuiting, kinderarbeid en nog heftigere milieuverontreiniging.  

   De Impact Facility (FC), een Engelse NGO, gericht op het helpen van mijnbouwgemeenschappen, heeft in 2020 samen met bedrijven die behoefte hebben aan eerlijke kobalt de Fair Cobalt Alliance opgericht.

   De in Nederland gevestigde Fairphone (fabricage duurzame smartphones) en producent van lichtbronnen Signify (voorheen onderdeel van Philips) waren medeoprichters.

   Om de omstandigheden in DRC te verbeteren werkt FCA  lokaal aan het verbeteren van de omstandigheden in deze kleinere mijnen door de mijnen veiliger, de werkomstandigheden eerlijker en het milieu schoner te maken. Omdat de FCA voorziet dat er op termijn mede als gevolg van recycling minder vraag zal zijn naar gedolven kobalt richt men zich ook op het opleiden van jongeren. Hierdoor hoopt FCA te bereiken dat de bevolking als de vraag naar kobalt afneemt op een andere wijze inkomsten kan genereren.

   Inmiddels hebben ook partijen als Tesla, Volvo en Glencore dit initiatief omarmd en recent hebben Unicef en Safe the Children zich hierbij aangesloten. De Nederlandse overheid is de grootste subsidiegever.

   Dat het bedrijfsleven samen met Ngo’s, gesteund door de overheid, een dergelijk initiatief ontplooit vinden wij zeer uniek. De doelstellingen van dit initiatief ondersteunt AnsvarIdéa als verzekeraar van de EV’s graag. Als eerste bedrijfsmatige lid dat niet zelf actief is in de suplychain van kobalt, ondersteunen wij de FCA met een jaarlijkse lidmaatschap fee van € 15.000 Daarnaast helpen we graag mee om in Nederland de bewustwording van de misstanden in Congo ter vergroten.

   We realiseren ons terdege dat dit een zeer risicovol project is met een hoog afbreukrisico. De republiek Congo is uiterst moeilijk bereisbaar en zeer onveilig. De politieke situatie is instabiel, er is sprake van veel corruptie en heftige criminaliteit. Bovendien is het één van de armste landen ter wereld.

    

   Fryske Gea en IUCN Nederland

   AnsvarIdéa steunt natuurherstel via “Ondernemers voor Natuurfonds” van IUCN NL Met een donatie van 18.000 euro aan het IUCN NL Ondernemers voor Natuurfonds, draagt de Nederlandse verzekeraar AnsvarIdéa bij aan natuurherstel in het Friese veenweidelandschap. Hiermee wordt Ondernemers voor Natuur gelanceerd. IUCN NL (Lees meer) is een internationale natuurorganisatie die opereert vanuit Amsterdam. Ze maken onderdeel uit van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming.

   IUCN NL startte in 2020 met AnsvarIdéa een pilot voor haar “Ondernemers voor Natuurfonds”. Met dit fonds steunt IUCN NL natuurherstelmaatregelen in Nederland of in het buitenland die bijdragen aan een robuust natuurnetwerk waarin kwetsbare flora en fauna kunnen floreren. De eerste donatie in het fonds van € 18.000, – is van AnsvarIdéa en gaat naar een project in het veenweidelandschap van Fryslân. Met deze bijdrage kan de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea de waterhuishouding op It Eilân East herstellen. It Eilân East is een eiland in het veenweidelandschap rondom het natuurgebied De Alde Feanen.

   It Eilân-East doet in het voorjaar dienst als weidevogelbroedgebied en in de winter als foerageerplaats voor ganzen. Daarnaast fungeert het gebied bij extreem hoog boezempeil als calamiteitenpolder. In 2012 werd de polder voor het eerst met dat doel ingezet en de verwachting is dat het steeds vaker het geval zal zijn door klimaatverandering. Voor het goed kunnen functioneren als weidevogelgebied is het belangrijk dat in de juiste periode een hoog waterpeil gevoerd wordt.

   De greppelstructuur op It Eilân-East is belangrijk om in het voorjaar, het grasland goed nat te houden. Weidevogels hebben dat nodig voor hun veiligheid en een rijke voedselvoorziening voor hun jongen. Bovendien zorgt een zogenaamde ‘greppelplas-dras’ voor minder CO2-uitstoot. Na het broedseizoen dienen de graslanden weer vlot af te wateren om het land te kunnen maaien en beweiden. Kortom greppels hebben jaarrond een zeer belangrijke functie. Met deze bijdrage kunnen ze onder andere nieuwe greppelbuizen aanleggen en een aantal duikers vervangen om betere aan- en afvoer van water te bevorderen.

    

   Meer weten over dit project? Lees meer via deze link

   Met deze donatie ondersteunen we nu ook natuurherstel en behoud van het landschap in een gebied dicht bij huis. Het project dient gelijktijdig meerdere relevante maatschappelijke doelen – versterking van natuurwaarden, behoud van cultuurhistorisch landschap en klimaatbuffering. Een andere belangrijke reden om dit project te ondersteunen is dat we hiermee ervaring opdoen met vermindering van CO2-uitstoot door veenweidegebieden anders te gebruiken en te beheren. We willen als de effecten goed zijn deze vorm in de toekomst waarschijnlijk gaan gebruiken om onze CO2-uitstoot te compenseren.

   INSVER

   Het Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche (INSVER),  is in 2022 opgericht met als doel om de houding en het gedrag van de verzekeringsbranche te beïnvloeden, zodat de verzekeringsbranche sneller en beter verduurzaamt en hierdoor een impactvolle bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving kan leveren. Zij richt zich op verzekeraars, intermediairs, schadeherstelbedrijven en alle overige partijen werkzaam in de branche. Omdat wij de noodzaak van dit initiatief zo sterk en relevant vinden hebben wij eind 2021 toegezegd dat wij hen voor de opstart van het instituut met een financiële bijdrage van EUR 25.000 ondersteunen.

   INSVER wil de verduurzaming in de verzekeringsbranche versnellen. Om zo, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, een substantiële bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, duurzame samenleving. Samen, met en voor elkaar in de verzekeringsbranche.

   INSVER is een platform, een kenniscentrum en een ontmoetingsplaats voor iedereen in de verzekeringsbranche.

   INSVER ondersteunt daarin. Door kennis en informatie te leveren, ervaringen en best practices met elkaar te delen en door allerlei praktische tools en formats te verstrekken.

   De duurzame ontwikkelingsdoelen Sustainable Development Goals (SDG’s van de Verenigde Naties) zijn de leidraad in hun handelen.

   Deze funding is nodig om 2 medewerkers in de Stichting aan te stellen die de doelstellingen verder uitwerken in concrete acties en content. In die eerste 2 jaar kan INSVER dan ook werken aan een verdienmodel waarmee langdurige financiële support van verzekeraars (grotendeels) achterwege kan blijven.

   World Animal Protection

   World Animal Protection is een internationale organisatie die opkomt voor de belangen van wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en in rampsituaties. Dat doen ze door het geven van directe (nood)hulp, het geven van voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels.

   World Animal Protection is als belangenbehartiger voor dieren ook betrokken bij het door de verzekeringssector ondertekende IMVO-convenant. Dit convenant heeft als doel het maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector naar een hoger niveau te tillen. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. Omdat wij de doelstellingen en werkwijze van World Animal Protection onderschrijven en hun inspanningen als samenwerkingspartner bij de IMVO-convenant zeer op prijs stellen hebben we hun activiteiten met een gift van € 15.000 financieel ondersteund.

   Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WWF-NL)

   Eind 2021 is AnsvarIdéa een driejarige schenkingsovereenkomst aangegaan met het Wereld Natuur Fonds. De jaarlijkse schenking van € 15.000, – is vrij besteedbaar en kan door het Wereld Natuurfonds worden ingezet voor de realisatie van haar broodnodige natuurbeschermingsprojecten.

   Werknemersvrijwilligerswerk en sponsorverzoeken van onze medewerkers

   Sinds 2020 mogen onze medewerkers een dag per jaar betaald “werknemersvrijwilligerswerk” doen.  Daarnaast mogen ze sponsorverzoeken indienen voor projecten van charitatieve instellingen. Bij deze sponsorverzoeken is het wel een voorwaarde dat de werknemer zelf eveneens een wezenlijke bijdrage levert, bijvoorbeeld door mee te lopen bij een sponsorloop. Door de geldende coronamaatregelen is deze regeling in 2021 niet echt van de grond gekomen. Wel hebben we met een flink team in de zomer van 2021 meegedaan aan de “World cleanup day” door een stuk strand bij Egmond aan Zee schoon te maken.

   We hopen dat er in de loop van 2022 weer meer bewegingsvrijheid ontstaat waardoor deze initiatieven weer meer georganiseerd kunnen gaan worden.

   Verslag frequentie

    

   Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op deze website bijgewerkt.

   Commitment GRI

    

   Dit MVO-verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door Turien & Co. en AnsvarIdéa zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI-tabel 2021 is te vinden onderaan deze pagina.

   Reikwijdte van het verslag

    

   Deze informatie betreft een omschrijving van de situatie van de interne organisatie eind 2021 van Turien & Co. en AnsvarIdéa. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

   Contact

   Neem voor vragen over dit verslag en deze MVO-website contact op met:

   Paul Burger, MVO-Adviseur AnsvarIdéa en Turien & Co.

   Telefoon: 06 5356 0952
   Email: 
   pburger@turien.nl

   Henk Cornelissen, MVO-Adviseur AnsvarIdéa en Turien & Co.

   Email: hcornelissen@turien.nl